A-COM Communication Aktiebolag

A-Com fullföljer budpliktserbjudandet på Spits och nyemitterar 38 084 aktier

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 09:00 CEST

I budpliktserbjudandet riktat till de kvarvarande aktieägarna i Spits ASA ("Spits") har A-Com AB (publ) ("A-Com") mottagit accepter för 231 723 aktier, vilket motsvarar 39,1 procent av de aktier i Spits som vid budpliktserbjudandets offentliggörande ej ägdes av A-Com.

Den 13 augusti beslutade styrelsen i A-Com att fullfölja budpliktserbjudandet på Spits varigenom A-Com förvärvar 231 723 aktier i Spits, varav 71 585 aktier i Spits förvärvas genom erläggande av aktievederlag och 160 138 aktier i Spits förvärvas genom erläggande av kontant vederlag. För att kunna erlägga nämnda aktievederlag har styrelsen, med stöd av tidigare erhållet emissionsbemyndigande och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, även beslutat att emittera 38 084 aktier i A-Com som vederlag till de kvarvarande aktieägare i Spits som i samband med budpliktserbjudandet valt att erhålla aktievederlag för sina aktier i Spits. För varje (1) aktie i Spits erhålles 0,532 nyemitterade aktier i A-Com för de som accepterat aktievederlag och 18,08 norska kronor för de som accepterat kontant vederlag. A-Com kommer att erlägga ett sammanlagt kontant vederlag om 2 895 295 norska kronor, vilket har finansierats genom en kreditfacilitet.

Redovisning av vederlag kommer att ske senast fredagen den 17 augusti 2007 och i övrigt i enlighet med vad som angivits i erbjudandehandlingen.

Sammanlagt har aktieägare representerande 94,8 procent av samtliga aktier i Spits accepterat det frivilliga erbjudandet eller budpliktserbjudandet. Kvarvarande minoritetsaktier är föremål för tvångsinlösen.

A-Coms aktiekapital kommer efter emissionen att uppgå till 168 473 855 kronor motsvarande 6 126 322 aktier. Av tidigare erhållet emissionsbemyndigande återstår nu 1 577 464 aktier.Informationen är sådan som A-Com skall offentliggöra enligt lagen om börs och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti kl 19.30.För mer information
Fredrik Sandelin
VD & Koncernchef
08-410 660 00
www.a-com.se