A-COM Communication Aktiebolag

A-Com utnyttjar bemyndigande avseende kvittningsemission till SEB

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 08:34 CET

Utnyttjande av styrelsens bemyndigande att emittera aktier
Styrelsen i A-Com AB (publ) har idag beslutat i enlighet med det av årsstämman den 27 september 2006 lämnade bemyndigandet, att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera 221 043 aktier till Skandinaviska Enskilda Banken genom kvittning av fordran som banken har mot bolaget om 10 Mkr.

Teckningskursen om 45,24 kronor per nyemitterad aktie utgör den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsens Nordiska lista under tio handelsdagar närmast föregående den 13 november 2006.

Antal aktier och aktiekapital
Emissionen enligt ovanstående beslut innebär att aktiekapitalet i A-Com AB, som för närvarande uppgår till 68 275 432,50 kronor, ökas med 6 078 682,50 kronor genom utgivande av 221 043 aktier. Antalet aktier i bolaget uppgår efter emissionerna till 2 703 786 och aktiekapitalet uppgår till 74 354 115 kronor. Aktiens kvotvärde uppgår efter emissionen alltjämt till 27,50 kronor.

Emissionen medför en ökad finansiell handlingsförmåga för bolaget samt stärker bolagets finansiella ställning ytterligare.

Styrelsens fullständiga beslut framgår av dokument som återfinns på A-Coms hemsida
www.a-com.se eller som kan beställas från bolaget.För mer information
Fredrik Sandelin
VD & Koncernchef
08-410 660 00
www.a-com.se