TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

A-kassepropositionen bryter fortfarande mot EG-rätten

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 16:41 CET

Förslagen i regeringens proposition om ändrad a-kassa är fortfarande oförenliga med EG-rättens könsdiskrimineringsdirektiv, trots TCOs analys och lagrådets varning, hävdar TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär.

Ingemar Hamskär är inte heller imponerad av regeringens argumentation i propositionen varför förslaget till ändrad a-kassa skulle vara förenligt med EG-rättens könsdiskrimineringsregler eftersom delar av förslaget i huvudsak drabbar deltidarbetande kvinnor.

Riksdagen bör nu backa från de diskriminerande delarna av förslaget, annars är risken övehängande att staten framledes får försvara lagstiftningen inför våra domstolar och eventuellt i sista hand i EG domstolen. EG domstolen har i ett flertal fall slagit fast att direktivet om socialt skydd (79/7) har direkt effekt dvs kan åberopas direkt av en enskild i en rättstvist med staten.

Detta gäller således oavsett innehållet i den nya framtida lagen om arbetslöshetsförsäkring eller innehållet i annan inhemsk lagstiftning. Den svenska a-kasselagen bör därför redan nu ändras så den överensstämmer med EG-rätten. EG-rätten har annars alltid – vid normkonflikt – företräde framför svensk lag.

– Det krävs juridiskt hållbara argument till varför förslagen inte skulle strida mot EG-rätten, säger Ingemar Hamskär.

– Den typ av argumentation som regeringen framför i propositionen om att regeringens politik syftar till att främja sysselsättningen i stort, är alldeles för svepande och osäker för att kunna utgöra ett ur svenska regeringens och i det enskilda fallet – statens – synvinkel legitimt hållbart försvar inför våra domstolar varför särbehandling av kvinnor på svensk arbetsmarknad skulle vara tillåtet, avslutar Ingemar Hamskär.

För ytterligare kommentarer:
Ingemar Hamskär, TCOs chefsjurist
070-574 92 11