SO, Arbetslöshetskassornas Samorganisation

A-kassornas verksamhet tål att granskas

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 11:03 CET

Arbetslöshetsförsäkringen och i synnerhet a-kassorna är idag föremål för en omfattande granskning. Kassornas verksamhet granskas av minst fyra olika intressenter, bl.a. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Riksrevisionen.
IAF har under våren 2009 granskat arbetslöshetskassornas internkontroll. Granskningen har genomförts i form av intervjuer med a-kassornas ordförande och kassaföreståndare. En granskning som också innebar en uppföljning av 2008 års granskning av a-kassornas informationssystem.

I sin rapport till regeringen konstaterar IAF att det råder ordning och reda men att endast en a-kassa tillämpar systematisk internkontroll. Idag finns inget formellt krav i lag eller förordning på att arbetslöshetskassorna ska ha en systematisk internkontroll. Sådana krav finns på vissa statliga myndigheter. IAF föreslår nu att regeringen ska överväga en reglering om systematisk internkontroll även för arbetslöshetskassorna.

SO:s ordförande Harald Petersson kommenterar IAF:s rapport och förslag:
- A-kassornas verksamhet präglas av ordning och reda. Arbetslöshetskassorna och SO arbetar kontinuerligt med kvalitets- och kontrollfrågor och mycket har hänt sedan IAF i april/maj genomförde de intervjuer som ligger till grund för dagens rapport.

- Kassorna granskas löpande av tillsynsmyndigheten (IAF, tidigare AMS), förtroendevalda och auktoriserade revisorer samt Riksrevisionen. Vidare har staten egna ledamöter i kassornas styrelser.

- SO:s uppfattning är att kassorna skulle välkomna ytterligare stöd som kan effektivisera verksamheten samtidigt som kvalité och service stärks och en ändamålsenlig reglering som beaktar både kassornas och det allmännas behov skulle mottas positivt av a-kassorna.

- Regering och riksdag borde också beakta kassornas möjlighet till uppföljning, styrning och kontroll vid utformningen och införandet av nya regler i arbetslöshetsförsäkringen. De senaste tre årens omfattande förändringar i försäkringen har bl.a. inneburit att kassorna tvingats bygga om sina utbetalningssystem 15 gånger. Varje gång under en orimlig tidspress eftersom riksdagsbeslut legat alltför nära tidpunkten för ikraftträdande.

Mer information om granskningen finns i bifogad bilaga (PDF-fil).

För ytterligare information kontakta:
Harald Petersson, ordförande i SO, 070-267 12 00 alt. 08-412 68 37 eller Melker Ödebrink, kanslichef, 08-555 138 11 alt. 070-651 63 24
www.samorg.org