A+ Science

Extra bolagsstämma i A+ Science Holding AB

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 10:18 CET

Styrelsen i A+ Science Holding AB har beslutat att kalla aktieägarna i A+ Science Holding AB (publ), org. nr 556652-6835 ("Bolaget"), till extra bolagsstämma i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, måndagen den 6 december 2010 kl. 15.00.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken för Bolaget per den 30 november 2010, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast kl. 12.00 den 30 november 2010. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till Bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@a-plusscience.com eller skriftligen till A+ Science Holding AB, att. Anders Jacobson, Smidesvägen 10-12, 171 41 Solna. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 30 november 2010, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseordförande
8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 7: Valberedningen i A+ Science Holding AB (publ) föreslår Akbar Seddigh som ny styrelseordförande.

Akbar Seddigh är kemist och diplomerad marknadsekonom och är styrelseordförande i Elekta AB, Blekinge Tekniska Högskola samt Innovationsbron AB. Seddigh är även vice ordförande i SwedenBIO Service AB samt ledamot i Light Science Oncology.

Punkt 8: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier.

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, optioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier, optioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta ett beslut som innebär att sammanlagt mer än 18 795 632 aktier tillkommer. Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Beslut enligt förslaget kräver biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar
Stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.a-plusscience.com, från den 22 november 2010 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Göteborg, 22 november 2010

A+ Science Holding AB (publ)
Styrelsen

Contract Research Organization A+ Science provides clinical services throughout the life cycle of pharmaceuticals and medical devices. We create customer value through predictability and speed, an approach partly reinforced with what we like to call controlled patient recruitment.

Being part of a strategic CRO partnership, represented in 17 university cities in the Nordic countries and the Baltic States further enhances our offer, creating unmatched access to clinical trial resources in Northern Europe. In addition our Site Management Services provide resources to investigators, making clinical trials even more customizable.