AAK, AarhusKarlshamn

AAK:s resultat för tredje kvartalet var i linje med föregående år

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 09:01 CET

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2010 låg som väntat i linje med
motsvarande kvartal 2009 och var 231 (235) Mkr. Rörelseresultatet för
jämförbara enheter (justerat för avyttringar) och till fasta växelkurser
var 236 (231) Mkr, en förbättring med 5 Mkr jämfört med tredje kvartalet
2009. 

"Food Ingredients fortsatte utvecklas mycket positivt. Chocolate &
Confectionery Fats uppvisade starka säsongsbetingade volymökningar och
fördubblade nästan sitt resultat jämfört med andra kvartalet 2010.
Marginalerna stabiliserades på en lägre nivå, som vi tidigare under 2010
har meddelat", sade AAK:s vd Arne Frank i en kommentar. 

· Food Ingredients fortsatte framgångsrikt att tillämpa sin
specialiseringsstrategi med en mer lönsam produktmix. Det sammantagna
rörelseresultatet ökade med 15 procent. Våra specialproduktområden,
såsom Baby Food, Bakery & Bakery Services och Food Service, fortsatte
att utvecklas positivt.

· Chocolate & Confectionery Fats rapporterade ett rörelseresultat på
102 (118) Mkr.
Det allmänna marknadsläge som vi kommenterade i rapporten för andra
kvartalet 2010 bestod även under tredje kvartalet, men med stora
säsongsmässiga volymökningar.

· Technical Products & Feed rapporterade ett fortsatt ökat
rörelseresultat, med 15 procent.

Fortsatta positiva effekter av specialiseringsstrategin inom Food
Ingredients
I koncernens största affärsområde, Food Ingredients, ledde en större
andel produkter med högt förädlingsvärde till att rörelseresultatet
förbättrades med 15 procent, till 130 (113) Mkr. 

Alla specialproduktområdena, såsom Baby Food, Bakery & Bakery Services,
Dairy Fat Alternatives och Food Service, hade en bra tillväxt. 

För närvarande genomför vi åtgärder för att sänka kostnaderna och
förbättra vår konkurrensställning, och affärsområdets resultat
påverkades positivt också under tredje kvartalet av det pågående
rationaliseringsprogrammet. Besparingarna har dock uppvägts av ökade
investeringar i organisk tillväxt utanför Skandinavien. 

Chocolate & Confectionery Fats - Stark säsongsbetingad volymökning för
alternativ till kakaosmör
Affärsområdet Chocolate & Confectionery Fats rörelseresultat på 102
(118) Mkr var lägre än föregående år, främst på grund av lägre
marginaler. Jämfört med föregående år ökade volymen med 19 procent, men
denna ökning kunde inte fullt ut uppväga de lägre marginalerna. 

Under tredje kvartalet 2010 var volymerna betydligt högre än under
motsvarande kvartal 2009, och volymtillväxten var positiv i de flesta
regioner.

Fortsatta förbättringar för Technical Products & Feed
Rörelseresultatet för affärsområdet Technical Products & Feed
förbättrades med 15 procent, från 20 Mkr till 23 Mkr, jämfört med tredje
kvartalet 2009.
Det fanns fortsatt vissa tecken på en återhämtning på marknaden för de
tekniska produkterna, såsom biologiska smörjmedel. Volymerna var
oförändrade jämfört med tredje kvartalet 2009.

Avslutande kommentarer från vd
" Vi ser en stark hållbar organisk tillväxtpotential för Baby Food,
Bakery & Bakery Services, Dairy Fat Alternatives, Food Service och
Chocolate & Confectionery Fats. De kostnadsnackdelar som vi för
närvarande har i Skandinavien åtgärdar vi genom vårt
rationaliseringsprogram. De senaste månaderna har vi också förstärkt vår
högsta ledning för att skapa ett vinnande lag för framtiden. Under
kapitalmarknadsdagen i Stockholm den 10 november kommer vi att
presentera de områden vi satsar främst på och de viktigaste
strategierna", säger Arne Frank i en kommentar till rapporten för tredje
kvartalet. 

Finansiell översikt exklusive IAS
39-effekter*                               

2010        2009 
Mkr                       Kv 3     Kv 3       
Nettoomsättning           3.774    3.828      
Bearbetningsersättning    927      924        
Rörelseresultat           231      235        
Rörelseresultat**         236      231        
Nettoresultat             152      113
Resultat per aktie        3,73     2,77       

* Fullständig finansiell information finns i delårsrapporten för tredje
kvartalet 2010.
** För jämförbara enheter (justerat för avyttringar) och till fasta
växelkurser

Mer information kan lämnas av
Arne Frank, Koncernchef och VD
Telefon: + 46 40 627 83 10
Anders Byström, Finansdirektör
Telefon: + 46 40 627 83 32

Fredrik Nilsson, Chef Investor Relations
Telefon: + 46 40 627 83 34
Mobil: + 46 708 95 22 21 Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till
media för offentliggörande den 2 november 2010 kl. 8.15. AarhusKarlshamn är världsledande inom tillverkning av högförädlade
vegetabiliska specialfetter. Dessa högtekniska fetter används som
ersättning för smörfett och kakaosmör, som transfettfria lösningar i
fyllningar i choklad- och konfektyrprodukter samt i kosmetikaindustrin.
AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Mexiko,
Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Uruguay och USA. Det finns tre
affärsområden i företaget: Chocolate and Confectionery Fats, Food
Ingredients och Technical Products & Feed. Mer information om
AarhusKarlshamn finns på företagets webbplats
www.aak.com (http://www.aak.com/)