Aktiebolaget Åkerikonsult

Åkeriorganisationen välkomnar regeringens kontrollbeslut

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 15:21 CET

Dagens regeringsbeslut om bättre kontroll av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken välkomnas av Sveriges Åkeriföretag. Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen har fått uppdraget att tillsammans följa upp och analysera regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Senast den 1 mars 2013 ska myndigheterna redovisa vad som behövs för att effektivisera tillsyn och kontroll av yrkestrafiken på väg.

– Vi ser nu fram emot att få bistå myndigheterna med våra erfarenheter och expertis i deras arbete att ta fram förslag till åtgärder, säger Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag förespråkar konkurrens på lika villkor mellan marknadens aktörer. För att det ska fungera måste förstås någon övervaka att reglerna följs av alla. De hittillsvarande kontrollerna av att transporterna utförs enligt gällande regler har varit mycket bristfällig anser organisationen. Det har lett till social dumping, marknadsstörningar och illojal konkurrens. Även trafiksäkerheten har varit i riskzonen när mindre nogräknade aktörer åsidosatt lagar och regler.

För att få stopp på bekymren inom yrkestrafiken har Sveriges Åkeriföretag tidigare föreslagit en ny specialiserad myndighet för kontroll av yrkestrafiken liknande de organ som finns i andra länder.

– Vi är dock inte fastlåsta i vårt tänkande att det ska vara en ny myndighet. Effektivare samarbete mellan existerande myndigheter kan också vara en bra lösning om det leder till samma mål, konstaterar Johan Lindström.

––––––––––––––––––––––––-

För mer information: Johan Lindström, vd, tel 070-548 98 48

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar.