Konstnärsnämnden

Årets arbetsstipendier till bild- och formkonstnärer fördelade

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 14:28 CEST

Den 25 september beslutade Bildkonstnärsfondens styrelse om årets arbetsstipendier, sammanlagt 169 stycken fördelade på 98 målinriktade arbetsstipendier på 120 000 kr per år under två år, 70 arbetsstipendier på 100 000 kr och ett femårigt arbetsstipendium på tre basbelopp per år (för närvarande 132 000 kr).

Stipendierna riktas till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer och är avsedda att ge tid till fortsatt konstnärligt arbete. Vägledande för fördelningen är konstnärlig kvalitet, att den sökande är yrkesverksam och har ekonomiskt behov av stipendiet.

42 procent av stipendierna går till sökande som inte tidigare fått något arbetsstipendium. Syftet med detta är att sprida stipendierna på flera mottagare och ge nya konstnärer möjlighet att utveckla sitt arbete.

Stipendierna ska fördelas till konstnärer i olika delar av landet och i år har fonden valt ut stipendiater från 21 olika län/regioner. De 20 procent av de sökande som bor utanför de tre storstadsregionerna får 17 procent av stipendierna. Storstadsregionerna med högskolor, institutioner och fler offentliga arenor för bild- och formkonstnärer står för 80 procent av ansökningarna och får 83 procent av stipendierna.

Stipendiaterna är mellan 27 och 86 år gamla, genomsnittsåldern är 41 år.

Av ansökningarna kom 59 procent från kvinnor och 41 procent från män. Antalet fördelade stipendier fördelar sig på 55 procent kvinnor och 45 procent män.

Antalet sökande var färre än i fjol och totalt inkom 1 778 ansökningar, en minskning med 13 procent. Omkring 9 procent av de sökande beviljades ett arbetsstipendium.

Bildkonstnärsfonden är en del av Konstnärsnämnden, den myndighet som under Kulturdepartementet har i uppgift att bland annat fördela statens stipendier och bidrag till enskilda yrkesverksamma konstnärer inom områdena musik, teater, dans, film samt bild och form. Bildkonstnärsfonden består av elva yrkesverksamma bild- och formkonstnärer och två konstvetare.

Mer information och namn på stipendiaterna finns på http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=15395

Kontaktinformation:

Louise Dahlgren
Handläggare
louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se
Telefon (direkt) 08-506 550 68