Länsstyrelsen i Västmanlands län

Årets bidrag till kulturmiljövården i länet

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 14:52 CET

Riksantikvarieämbetet har nu fördelat årets statliga kulturmiljöbidrag till länen. Västmanlands län får totalt drygt 11 miljoner kronor att betala ut under 2007. Medlen ska användas till insatser inom kunskapsunderlag, vård, information, fysiskt tillgängliggörande och arkeologi.

Sammanlagt finns drygt 5 miljoner kronor på den s.k. fria ramen där merparten av pengarna tidigare år har använts till olika typer av byggnadsvårdsåtgärder. Inom denna ram ryms också de insatser som rör fornvård, kulturlandskapsvård - däribland länets kulturreservat Bråfors - samt arkeologi. En del av medlen ska satsas på särskilt prioriterade ändamål. För 2007 innebär det att nästan 2 miljoner kronor ska användas till förbättrade kunskapsunderlag genom åtgärder för det skogliga kulturarvet, arkeologiska rapporter, projektet Bergslagen samt att fortsätta utveckla samarbetsformer för insatser för lantbrukets ekonomibyggnader. Riksantikvarieämbetet har inom insatsen ”Det moderna samhällets kulturarv” även delat ut pengar till projektet ”Linje 1”. Linje 1 var den första produktionslinjen vid Boardfabriken i Skinnskatteberg och projektet avser att framhäva platsen, det lokala och det originella nu när Boardepoken är över.Sammanställning av bidragen till Västmanlands län i kronor

Fria ramen (åtgärder inom byggnadsvård, fornvård, kulturlandskap, arkeologi) 5 200 000

Det skogliga kulturarvet 900 000

Arkeologiska rapporter 314 000

Projekt Bergslagen 650 000

Lantbrukets ekonomibyggnader 100 000

Det moderna samhällets kulturarv (Linje 1) 175 000

Utbetalning av medel från tidigare år 3 700 000

Summa: 11 039 000

000

För mer information:

om insatserna i Västmanlands län, kontakta

Länsstyrelsen, Cecilia Lagerfalk Rooth, 021 – 19 50 11

Läs även Riksantikvarieämbetets pressmeddelande om fördelningen av bidragsmedel på www.raa.se