Sveriges kyrkogårds- & krematorieförbund

Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Harplinge

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2017 08:52 CEST

Med kreativitet och effektivt utnyttjande av begränsade resurser har kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge skapat av en levande kyrkogård som gör besökaren glad. Personalens intresse för växtlighet och besökarnas bästa har utmynnat i en botanisk upplevelsepark som retar sinnena och stimulerar till umgänge och aktivitet.

Miljömedvetenhet präglar arbetet. Växtmaterial produceras i eget drivhus. Man arbetar strategiskt med återbruk av gravvårdar och tillvaratar material som andra aktörer i samhället kasserar för återanvändning på kyrkogården.

Med en kulturhistorisk inventering som grund bevaras och återskapas miljöer och gravkvarter med karaktärsdrag från olika tidsepoker. Ett system med fadderskap för träd stimulerar den lokala befolkningen till delaktighet i platsens utveckling. Kyrkogården är en kulturbärare för bygden.

Organisationen präglas av ett nära samarbete mellan förtroendevalda och anställda där varje medarbetare är ansvarskännande och aktivt deltar i utvecklandet av verksamheten. Förtroende och decentraliserat beslutsfattande utgör grunden för personalens skapande av en levande kyrkogårdsmiljö.

Priset delades ut den 15 maj vid Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds rikskonferens i Örebro.

Tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning vill uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär inom begravningsverksamheten. Bakom tävlingen står Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

För ytterligare upplysningar:
Vaktmästarna i Harplinge-Steninge: Håkan Ljungberg, Signild Lingstam, Erland Nilsson 0351-50 994, 0351-50 995, (vx) 0351-509 80. Mail: harplinge.kyrkvakt@svenskakyrkan.se

Sveriges kyrkogårds- & krematorieförbund - SKKF
SKKF är ett politiskt och religiöst obundet branschförbund för begravningsverksamheten i Sverige. Förbundet arbetar med begravningsfrågor i stort, såväl jordbegravning som kremation. Detta ligger i ansvaret att vara ett modernt branschförbund. Utbildning och rådgivning är central verksamhet för förbundet.