Folkets Hus och Parker

Årets statsbidrag till allmänna samlingslokaler fördelat

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2003 11:00 CEST

Boverkets har fördelat 23,5 miljoner till samlingslokaler, men många blir utan statligt stöd till upprustning.

Riksorganisationerna Bygdegårdarna, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar ser med gemensam oro på många kommuners hantering av samlingslokalföreningarnas ansökningar om stöd till upprustning.

Boverkets samlingslokalsdelegation har nu fördelat årets statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Totalt fanns 170 ansökningar om sammanlagt ca 60 miljoner i bidrag. För att en samlingslokal ska vara berättigad till statligt investeringsstöd från Boverket, för upprustning, ny-, om- eller tillbyggnad, måste kommunen ha fattat beslut om att bidra med 30 % av byggkostnaden.

Flera ansökningar har i år inte kunnat beviljas bidrag från Boverket, på grund av att det saknats kommunala beslut. Ansökningarna har varken beviljats eller avslagits av kommunerna, utan vandrar fortfarande runt mellan kommunernas olika förvaltningar. Denna kommunala beslutsvånda kan i vissa fall bero på att det var valår förra året, politiska majoriteten har skiftat och förvaltningar har omorganiserats. Resultatet innebär dessvärre att den orten går miste om det statliga stödet!

Många kommuner har också sett sin ekonomi försämras, men det borde i sig i stället leda till att kommunerna månar om och satsa på de organisationer som på ett kostnadseffektivt sätt tar på sig ansvaret att driva verksamhet i föreningsregi. Folkets hus, folkparkernas, nykterhetsrörelsens och bygdegårdarnas lokaler är allmänna samlingslokaler som till stor del drivs av ideellt arbetande människor.

Det finns behov av att förbättra tillgängligheten till våra hus, men även av att byta dyra gamla värmesystem mot nya energisnåla och miljövänliga. Det finns också behov av mer rationella kök samt investeringar i teknik för att möta nya önskemål bland alla de som använder våra lokaler. Om samhället ger sitt stöd till modernisering av våra samlingslokaler, så kan föreningarna sedan satsa sina krafter på att skapa spännande verksamhet som stärker gemenskapen och framtidstron på orten.

Utan insats från den berörda kommunen får lokalen alltså inte heller statligt investeringsstöd och det är naturligtvis mycket olyckligt. Stat, kommun och ideella organisationer måste samverka för att gemensamt skapa förutsättningar för människor att mötas. Mötesplatserna ger ett stort mervärde för hela samhället, som en viktig grund för en levande kultur och demokrati. De är fundamentet för all annan utveckling.

John Brattmyhr, VD Folkets Hus och Parker,
08-452 25 10, 070-526 72 48 john.brattmyhr@fhp.nu www.fhp.nu
Monica Eriksson, Förbundssekreterare Bygdegårdarnas Riksförbund
08-611 73 80, 070-375 02 63 monica@bygdegardarna.se www.bygdegardarna.se

Olle Häggström, VD Våra Gårdar
08-672 61 52, 070-72 63 52
olle.haggstrom@varagardar.org www.varagardar.org

Information om Boverkets fördelning av statsbidraget till samlingslokalerna 2003, finns på www.boverket.se