Karlshamns AB

AarhusKarlshamn når 98,2% ägarandel i Karlshamns

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 14:35 CEST

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Erbjudandena riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk respektive dansk rätt.

Den 12 juli 2005 offentliggjorde BNS Industrier AB, numera ändrat till AarhusKarlshamn AB (”AarhusKarlshamn”), offentliga erbjudanden avseende Karlshamns AB (”Karlshamns”) och Aarhus United A/S (”Aarhus United”). AarhusKarlshamn beslutade den 22 september att fullfölja buden på Aarhus United respektive Karlshamns och att samtidigt förlänga anmälningsperioden till och med den 6 oktober 2005 för de aktieägare och innehavare av konvertibla skuldförbindelser i Karlshamns som ännu inte accepterat erbjudandet.

AarhusKarlshamns erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser utgivna av Karlshamns (”erbjudandet”) har under den förlängda anmälningsperioden accepterats i sådan utsträckning att AarhusKarlshamn blivit ägare till ytterligare 556 339 aktier[1] och konvertibla skuldförbindelser med ett sammanlagt nominellt belopp om 130 000 SEK, motsvarande 2,5% av det totala antalet aktier och av röstetalet för samtliga aktier i Karlshamns, beräknat efter full utspädning.

Erbjudandet har därmed accepterats i sådan utsträckning att AarhusKarlshamn blivit ägare till sammanlagt 21 477 653 aktier[2] och konvertibla skuldförbindelser med ett nominellt belopp om 675 759 SEK, motsvarande 98,2% av det totala antalet aktier och av röstetalet för samtliga aktier i Karlshamns, beräknat efter full utspädning.

Redovisning av likvid för aktier och konvertibla skuldförbindelser inlämnade under den förlängda anmälningsperioden beräknas påbörjas den 17 oktober 2005.

Efter genomfört erbjudande avseende Karlshamns kommer antalet aktier i AarhusKarlshamn att uppgå till 41 383 803 stycken.

AarhusKarlshamn kommer snarast möjligt att påkalla tvångsinlösen avseende utestående aktier i Karlshamns. Därutöver planeras för en avnotering av Karlshamns från Stockholmsbörsen.

AarhusKarlshamn AB (publ)
Styrelsen

[1] Cirka 99,6% av aktierna har lämnats in i alternativet med vederlag i form av aktier i BNS Industrier.
[2] Cirka 99,9% av aktierna har lämnats in i alternativet med vederlag i form av aktier i BNS Industrier.