Statsrådsberedningen

Årsboken om EU 2005: Ny långtidsbudget och framsteg på miljösidan

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 14:28 CET

Regeringen har överlämnat sin årliga skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen till riksdagen.

Regeringens årsbok om EU är en översikt av arbetet i Europeiska unionen. Under 2005 fick debatten om det nya fördraget stor uppmärksamhet. Samtidigt gjordes framsteg i många viktiga sakfrågor.

Efter intensiva förhandlingar nåddes i december en överenskommelse om EU:s långtidsbudget för 2007-2013. Det beslutades samtidigt att man gör en översyn av budgeten 2008/09 så att EU:s stats- och regeringschefer kan ta ställning till reformer t.ex. när det gäller den gemensamma jordbrukspolitiken.

Under året togs ett viktigt steg mot en ny kemikalielagstiftning (REACH). Syftet är att skapa en väl fungerande marknad för kemiska ämnen och att säkerställa att människors hälsa och miljön inte kommer till skada vid tillverkning och användning av kemikalier.

Lissabonstrategin är EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi med fokus på ekonomiska, miljömässiga och sociala reformer. Under hösten tog Sverige och de andra medlemsländerna fram egna nationella handlingsprogram för att omsätta EU:s gemensamma riktlinjer för den ekonomiska politiken och sysselsättning i nationell politik. På bland annat svenskt initiativ antog EU en ungdomspakt med särskild inriktning på förbättrade möjligheter till utbildning och arbete för unga.

Flera medlemsländer, däribland Sverige, valde att tills vidare inte gå vidare med godkännande av det nya konstitutionella fördraget. Vid Europeiska rådet i juni utlystes en reflektionsperiod avsedd att möjliggöra en breddad framtidsdebatt där medborgarna, det civila samhället, arbetsmarknadens parter och de politiska partierna engageras.

Regeringens skrivelse om EU-arbetet under 2005 kommer att ligga till grund för en riksdagsdebatt under våren.

Skrivelsen finns på www.regeringen.se och kommer också att finnas på biblioteken. Även en kortversion av Årsboken om EU kommer senare i vår att finnas på webben.


Kontakt:
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Annika Söderberg
Departementsråd
08-405 23 50
0733-141 648