Knivsta kommun

Årsprognos 2006

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 17:02 CET

Den ekonomiska situationen för Knivsta kommun har förbättrats. Årsprognos per augusti visar ett positivt resultat på 7,7 miljoner kronor över budget.

Kommunstyrelsen
I jämförelse med den prognos som gjordes i april har kommunstyrelsens verksamheter i stort sett ett oförändrat underskott på -3,8 miljoner kronor. Underskottet beror delvis på oförutsedda kostnader vid ombyggnaden av Thunmanskolans kök.

Skol-, kultur- och socialnämnden
Jämfört med tidigare prognos har skol-, kultur- och socialnämnden förbättrat sin nollprognos till ett överskott med omkring 2,4 miljoner kronor. Överskottet beror i första hand på att man inom individ- och familjeomsorgen gjort en översyn av placeringar och satsat på ökade insatser på hemmaplan i stället för institutionsplaceringar.

Bygg- och miljönämnden
Även bygg- och miljönämnden har förbättrat sin nollprognos till ett överskott med ca 2,6 miljoner kronor. Detta beror på ökade inkomster från avgifter, inom både stadsbyggnad och miljötillsyn. Kostnaderna för konsulter väntas dock öka under hösten.

Investeringsvolym
Investeringsvolymen beräknas uppgå till cirka 49 miljoner kronor, vilket är cirka 40 miljoner lägre än budgeterat. Anledningen är främst förskjutningar i tidplanerna.

Finansförvaltningen har förbättrat sin prognos med ca 4,2 miljoner kronor till 6,3 miljoner kronor. Detta beror framför allt på att kommunen fått in mer skattepengar än vad man budgeterat för.

Läs hela årsprognosen: http://www.knivsta.se/download/Knivsta/Nyheter/Politik/arsprognper0608tjskr.doc