Brinova Fastigheter AB

Årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 08:48 CEST

● Brinovas årsredovisning 2005

● Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning (3,50 kr per aktie)

Brinovas årsredovisning för 2005 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.brinova.se

Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning (3,50 kr per aktie)

Motivering

Målet är att utdelningen i Brinova långsiktigt ska uppgå till minst 50 procent av vinst efter skatt men före orealiserade värdeförändringar. Intressebolagens utdelningsbara resultatandel är maximerad till den utdelning Brinova erhåller. Styrelsen föreslår nu att utdelning lämnas med 3,50 kronor per aktie. Det motsvarar 57 procent, beräknat enligt nyss nämnda mål. Beräknat som föreslaget totalt utdelningsbelopp i förhållande till resultatet efter skatt motsvarar det 29 procent.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Därvid noteras följande.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art, omfattning och risker framgår av bolagsordningen, avgivna årsredovisningar och emissionsprospekt registrerat hos Finansinspektionen i december 2005.

Den verksamhet som bedrivs medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen, härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna utdelning.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2005-12-31 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Målet är att soliditeten långsiktigt ska uppgå till lägst 30 procent. Det framgår av årsredovisningen att soliditeten uppgår till 34,7 % (föregående år 29,0 %). Soliditeten avviker inte från vad som är förekommande inom branschen. Den föreslagna utdelningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria befintliga och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets och koncernens verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22
Peter Andersson, Ekonomichef, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44
Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ett aktivt ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 2 290 Mkr per 31 december 2005. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.