Diskrimineringsombudsmannen

Årsredovisning 2010: Högarna med ärenden minskar på DO

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 14:32 CET

Det gjordes fler anmälningar om diskriminering 2010 än någonsin tidigare. Samtidigt kunde DO minska antalet öppna ärendena med 35 procent. Det visar myndighetens årsredovisning som överlämnas till regeringen idag.

– Jag är imponerad över hur mycket myndigheten har åstadkommit under året, säger t.f. diskrimineringsombudsman Håkan Sandesjö som tillträdde befattningen i början av februari.

­– Det har funnits brister t.ex. när det gäller handläggningstiderna, men arbetet är igång för att komma tillrätta med det, och det har börjat ge resultat.

Under 2010 kom det in 2 614 anmälningar om diskriminering till DO. Det är en ökning med tre procent sedan 2009 och den högsta siffran någonsin. Eftersom DO under samma period avslutade 3 189 ärenden kunde antalet öppna ärenden samtidigt minska med 35 procent.

– Handläggningstiderna är fortfarande för långa, men myndigheten är på rätt väg, säger Håkan Sandesjö.

Anmälningarna till DO visar att diskriminering är ett samhällsproblem som drabbar alla grupper. Kvinnor blir av med jobbet för att de är gravida. Äldre får problem på arbetsmarknaden när de anses för gamla. Personer med funktionsnedsättningar blir nekade så självklara saker som att gå på krogen. Skolor klarar inte av att sätta stopp för trakasserier och kränkningar av barn.

– Allt fler människor vänder sig till myndigheten. Det visar att DO har en central roll för att bekämpa diskriminering. Men myndigheten kan inte förändra samhället på egen hand, konstaterar Håkan Sandesjö.

En huvudstrategi för DO är därför samverkan med andra aktörer. Under 2010 har det framför allt gett resultat när det gäller utbildningar och metodstöd.

Sammanlagt har DO nått över 10 000 personer genom utbildningsinsatser i egen regi eller i samverkan med bland annat länsstyrelserna, Skolverket och Skolinspektionen, eller vid medverkan på arrangemang som anordnats av andra aktörer.

Andra exempel på samverkan är det webbaserade verktyget för skolornas arbete mot diskriminering, Plan för skolan, som snabbt fått över 1 000 användare, samt handboken Indikatorer för kommuners MR-arbete.

DO har tidigare fått kritik för att inte vinna mål i domstol. Men under 2010 vann myndigheten sex av de elva mål som avgjordes genom lagakraftvunna domar.

– Det är särskilt glädjande att man vann ett första mål i AD om åldersdiskriminering. Det är en ny diskrimineringsgrund och det behövs vägledande domar, understryker Håkan Sandesjö.

Av totalt 38 förlikningar rörde drygt hälften arbetslivet. Den största gruppen avser kvinnor som missgynnats vid rekrytering eller uppsägning för att de är gravida.

Till DO:s uppdrag hör att granska det förebyggande arbete mot diskriminering som lagen kräver inom arbetsliv och utbildning. Under 2010 påbörjade DO en granskning av högskolornas vårdutbildningar. På grund av det stora antalet individanmälningar har myndigheten inte mäktat med flera granskningar, konstaterar Håkan Sandesjö.

– Men myndigheten har haft en tät och nära dialog med fack och arbetsgivare för att få ut frågan till arbetsmarknadens parter. Det skapar en bra grund för det fortsatta arbetet med att förebygga diskriminering.

Håkan Sandesjö leder DO:s verksamhet fram till att regeringen tillsatt en ny DO.

– Mitt fokus handlar om att skapa arbetsro för personalen så vi kan koncentrera oss på myndighetens uppdrag – att upprätthålla respekten för alla människors lika värde och rättigheter.

Läs DO:s årsredovisning på www.do.se.

För ytterligare information, se bifogad sammanställning av statistik över individärenden, eller ring DO:s presstjänst på 08-120 20 710.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.