Finansdepartementet

Årsredovisning för staten 2005

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:30 CEST


Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen Årsredovisning för staten 2005 till riksdagen. Årsredovisningen ska enligt budgetlagen innehålla statens resultat- och balansräkningar, finansieringsanalys samt det slutliga utfallet på statsbudgeten. Den årliga skrivelsens syfte är att ge en samlad bild av hur statens finansiella resultat och ekonomiska ställning har utvecklats under det gångna året. Utöver den redovisning som följer av budgetlagens krav redovisar regeringen därför ytterligare aspekter av det ekonomiska utfallet för 2005, bland annat statens garantiåtaganden och den statliga sektorns samlade tillgångar och skulder.

Det samlade ekonomiska utfallet för 2005 ger en positiv bild när det gäller utvecklingen av statens finansiella resultat och ekonomiska ställning. Överskottet i de offentliga finanserna ökade från 1,6 procent av bruttonationalprodukten (BNP) 2004 till 2,7 procent 2005, vilket överstiger målet för 2005 med 2,2 procentenheter. Utgiftstaket för 2005 (870 miljarder kronor) klarades med en marginal på 5,7 miljarder kronor samtidigt som underskottet i statsbudgeten på 51 miljarder kronor 2004 vändes till ett överskott 2005 på 14 miljarder kronor. Statsskulden ökade med 49 miljarder kronor till 1 262 miljarder kronor. Som andel av BNP ligger dock statsskulden kvar på cirka 47 procent.

Resultaträkningen uppvisade 2005 ett överskott på 20 miljarder kronor, vilket innebär en förbättring med 39 miljarder kronor jämfört med 2004. Förbättringen hänförs i huvudsak till att skatteintäkterna har ökat med 51 miljarder kronor. Skatter med mera uppgår till 890 miljarder kronor för staten och utgör 91 procent av statens totala intäkter. Juridiska personers inkomstskatt ökade med 28 miljarder kronor. Fysiska personers inkomstskatt ökade med 18 miljarder kronor vilket främst förklaras av en högre lönesumma och högre kommunal utdebitering.

Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag har påverkat resultaträkningens utfall positivt med 46 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 21 miljarder kronor jämfört med 2004. De större förändringarna avser förbättrade resultat främst för Vattenfall AB (10,3 miljarder kronor), Akademiska hus AB (5,7 miljarder kronor) och LKAB (3 miljarder kronor).

Kostnaderna för transfereringar (exklusive avsättningar till/upplösning av fonder) har ökat med 20 miljarder kronor jämfört med 2004. Transfereringar till kommunsektorn har ökat med 14 miljarder kronor, till företag med 6,1 miljarder kronor och till utlandet med 4,2 miljarder kronor. Transfereringar till hushåll har däremot minskat med 10 miljarder kronor, främst på grund av att kostnaden för studiestöd, inklusive av- och nedskrivningar av studielån, har minskat med närmare 16 miljarder kronor. Vidare har kostnaderna för sjukpenning minskat med 3,5 miljarder kronor, medan aktivitets- och sjukersättningen har ökat med 2,7 miljarder kronor.Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare hos Pär Nuder
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Maria Sönne
Kansliråd
08-405 27 57

Peter Andersson
Ämnesråd
08-405 57 53-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Statens årsredovisning (http://www.regeringen.se/sb/d/6622)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Skr.2005/06:101 Årsredovisning för staten 2005 (http://www.regeringen.se/sb/d/6190/a/62338)
Broschyr: Statens årsredovisning 2005, en sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål (http://www.regeringen.se/sb/d/6192/a/62339)