Diamyd Medical AB

ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 08:57 CET

DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA MÅNDAGEN DEN 11 DECEMBER 2006 KL. 15:00 I STRINDBERGSSALEN PÅ BERNS, BERZELII PARK, STOCKHOLM

Pressmeddelande: Stockholm – 9 november 2006 – Diamyd Medical AB
(SWEDEN NOMX: DIAM B; U.S.A ADR: DMYDY)

Anmälan
Deltagande aktieägare skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast den 5 december 2006, dels anmäla sig per telefon 08-661 00 26, per brev på adress Linnégatan 89 B, 115 23 Stockholm, eller e-post investor.relations@diamyd.com senast kl. 16:00 den 5 december 2006. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste för att ha rätt att deltaga på årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Omregistrering måste vara verkställd före 5 december 2006.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av sekreterare och två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen
13a. Styrelsens förslag till Bemyndigande 1
13b. Styrelsens förslag till Bemyndigande 2
13c. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. (p. 7 b)
Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning och att vinstutdelning således inte lämnas.

Val av styrelse, revisorer och beslut om arvoden (p. 8-11)
Huvudaktieägarna Bertil Lindqvist och Anders Essen-Möller, som företräder ca 65 procent av röstetalet i Diamyd Medical, står bakom följande förslag: Omval av sittande styrelseledamöter Peter Rotschild, Björn O. Nilsson, Joseph Janes och Anders Essen-Möller samt nyval av Hans Wigzell. Hans Wigzell, MD, Ph.D, född 1938, professor i immunologi var tidigare rektor vid Karolinska Institutet. Tord Lendau har avböjt omval. Årsstämman föreslås välja Joseph Janes som ny styrelseordförande. Styrelsearvode föreslås utgå med 165 000 kr till styrelseordföranden samt 82 500 tkr till var och en av övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen (p. 12)
Bolagsordningen anpassas till den nya aktiebolagslagen (2005:551). Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Gränserna för aktiekapitalet föreslås vara lägst 9 miljoner kronor och högst 36 miljoner kronor. Antalet aktier föreslås vara lägst 9 miljoner och högst 36 miljoner. Kallelse till extra bolagsstämma som inte skall behandla förslag till ändring av bolagsordningen föreslås kunna ske med två veckors kallelsetid. Årsstämmans ordförande föreslås vara styrelseordförande tills dess ordförande för årsstämman valts.

Styrelsens förslag till Bemyndigande 1 (p. 13a)
Styrelsen bemyndigades vid årsstämman 2005 att vid ett eller flera tillfällen före 2006 års årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 900 000 aktier av serie B med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet har utnyttjats till ett antal av 300.000 aktier. Styrelsen föreslår att årsstämman förlänger bemyndigandet (nytt beslut) avseende resterande del (600.000 aktier) till 2007 års årsstämma. Utspädningseffekten beräknas till ca 5,8 procent av aktiekapitalet beräknat på det totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Bemyndigandet skall kunna användas för förvärv av hela eller delar av företag, rörelser eller enstaka rörelsetillgångar, kontanta medel eller kvittning.

Styrelsens förslag till Bemyndigande 2 (p. 13b)
Årsstämman föreslås besluta att ge styrelsen bemyndigande att införa ett optionsprogram till anställda och nära medarbetare till koncernen. Optionsprogrammet skall såvitt avser anställda i Sverige utgöras av köpoptioner. Köpoptionerna ställs ut med en löptid om högst tre (3) år och berättigar teckning till en kurs som motsvarar 130 procent av vid tidpunkten för utställandet gällande börskurs. Beträffande anställda i utlandet skall optioner kunna ställas ut vederlagsfritt, med koppling till anställningen samt i övrigt med villkor som uppfyller kraven enligt tillämplig lagstiftning i respektive land. Styrelsen föreslås besluta om detaljerna för villkoren kring optionsprogrammet. Som säkerställande av optionsprogrammet föreslår styrelsen att stämman beslutar om emission av 250.000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) aktie av serie B för nominellt belopp och med löptid t o m 31 december 2011. Vid fullt utnyttjande av samtliga optioner uppgår utspädningseffekten till ca 2,5 procent.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (p. 13c)
Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av anställningsvillkor för VD är att det totala villkorspaketet skall utgöra en marknadsmässig och avvägd blandning av fast lön, och pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. VD skall äga rätt att delta i det under p. 13b föreslagna optionsprogrammet.

Bolagshandlingar
Bolagets årsredovisning och styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 12-13 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, adress Linnégatan 89 B i Stockholm, från den 27 november 2006 och sänds i kopia till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Diamyd Medical AB (publ)
Styrelsen

Kontaktinformation
Anders Essen-Möller
Verkställande diektör
Tel: 08 661 0026
Mobil: 070 551 0679
E-post: anders.essen-moller@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ). Linnégatan 89 B, SE-115 23 Stockholm, Sweden. Tel: +46 8 661 00 26, fax: +46 8 661 63 68 or email: info@diamyd.com. VATno: SE556530-142001.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett Life Science-företag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av diabetes och dess komplikationer. Bolagets längst komna projekt är det GAD-baserade läkemedlet Diamyd® mot autoimmun diabetes. Läkemedelskandidaten har gett signifikanta och positiva resultat i fas II studier med både typ 2- och typ 1-diabetespatienter.

GAD65 är en dominerande autoantigen i autoimmun diabetes och utgör den aktiva substansen i Diamyd. GAD65 är dessutom ett enzym som omvandlar den excitatoriska neurotransmittorn glutamat till den inhibitoriska transmittorn GABA. Därför förväntas GAD65 komma att spela en viktig roll inte bara i diabetes utan också i ett flertal olika CNS-relaterade sjukdomar. Diamyd Medical har en exklusiv världsomfattande licens från universitetet UCLA i Los Angeles avseende den terapeutiska användningen av GAD65-genen.

Diamyd Medical har licensierat ut användningen av GAD65-genen för behandling av Parkinsons sjukdom till Neurologix Inc., New Jersey, och kliniska fas 1-studier pågår.

Andra projekt omfattar läkemedelsutveckling inom genterapi med hjälp av det patentskyddade NTTDS-systemet (Nerve Targeted Drug Delivery System). Projekten utnyttjar främst Enkefalin och GAD och riktas mot kronisk smärta såsom t.ex diabetessmärta eller cancersmärta. Samtliga projekt inom detta område befinner sig i preklinisk fas.

Diamyd Medical är stationerat i Stockholm (Sverige) och i Pittsburgh (U.S.A) och är noterat på den Nordiska börsens Nordic Market-lista (NOMX:DIAM B). Aktien kan också handlas i U.S.A via ett Level 1 ADR-program administrerat av Bank of New York (ticker symbol: DMYDY). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, historik, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga.