Höganäs AB

ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 17:30 CEST


Vid dagens årsstämma i Höganäs AB fastställdes i enlighet med styrelsens förslag utdelningen till 5,75 kr per aktie med avstämningsdag den 28 april 2006.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Alrik Danielson, Jenny Lindén Urnes, Per Molin, Bernt Magnusson, Magnus Lindstam och Agnete Raaschou-Nielsen medan Bengt Kjell, Öystein Krogen och Hans-Olov Olsson valdes som nya styrelseledamöter. Per Molin valdes vid stämman till styrelsens ordförande.

Bengt Kjell är vice VD i Industrivärden med ansvar för dess investeringsverksamhet. Tekn Dr Öystein Krogen är utvecklingsansvarig för Electrical Motors inom Danaher-gruppen. Hans-Olov Olsson är SVP & Chief Marketing Officer i Ford Motor Company.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag innebärande att styrelsearvode skall utgå med 2.050.000 kr, varav styrelsens ordförande erhåller 400.000 kr och övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i koncernen erhåller 200.000 kr vardera samt resterande 250.000 kr utgår som ersättning för utskottsarbete fördelat med 50.000 kr vardera till två externa styrelseledamöter i bolagets valutautskott och med 50.000 kr vardera till tre externa styrelseledamöter i bolagets revisionsutskott.

Stämman godkände vidare valberedningens förslag att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt av styrelsens ordförande, tillika sammankallande.


Höganäs den 25 april 2006

STYRELSENHöganäs grundades 1797 och är i dag ledande inom järn- och metallpulverbranschen. Slutprodukterna finns främst inom bilindustrin och produkter som används i och kring hemmet (vitvaror, handverktyg mm). Omsättningen under 2005 uppgick till 4 594 Mkr (4 162) och resultatet före skatt uppgick till 408 Mkr (600). Höganäs är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com


Höganäs utvecklar, tillverkar och marknadsför järn- och metallpulver. Pulvret används i komponent- tillverkning, svetselektrodtillverkning, kemi och metallurgiapplikationer och termisk ytbeläggning.