B & M Impex AB

Årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:19 CEST

(Aktietorget: BMIM)

Årsstämma 2009 i BM Impex avhölls i bolagets lokaler den 29 april. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Förvaltning och ansvarsfrihet
Stämman fastställde det framlagda bokslutet och godkände styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med föranmält förslag om styrelse. Följande styrelseledamöter omvaldes: Thomas Bolin, Jörgen Brandsvig, Hans-Gunnar Håkansson och Donald Perlman. Hans-Gunnar Håkansson utsågs av årsstämman till styrelseordförande.

Bemyndigande att fatta beslut om emission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 50 000 000 aktier. Emissionskursen för de nya aktierna ska vid varje tilläflle sätta så nära marknadsvärdet för bolagets aktier som möjligt om aktieägarna ej ges företräde.

Ersättning till ledande befattningshavare genom emission av teckningsrätter
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder vice verkställande direktören att förvärva högst
2 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att förvärva en aktie i bolaget. Teckningskursen för en aktie enligt denna optionsrätt är fastställd till 0,16 kronor. Anmälan om teckning av aktier ska ske efter årsstämman 2011 inom 30 dagar. Vid fullt utnyttjande av optionerna motsvarar dessa aktier 2,3 % av antalet aktier och röster i bolaget. Inget vederlag utgår för teckningsoptionerna.

Ersättning till styrelsens ledamöter genom emission av teckningsrätter
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder styrelsens ordförande att förvärva högst 200 000 teckningsoptioner och styrelsens övriga ledamöter att förvärva högst 100 000 teckninsoptioner var. Varje teckningsoption ger rätt att förvärva en aktie i bolaget. Teckningskursen för en aktie enligt denna optionsrätt är fastställd till 0,16 kronor. Anmälan om teckning av aktier ska ske efter årsstämman 2010 inom 30 dagar. Vid fullt utnyttjande av optionerna motsvarar dessa aktier 0,6 % av antalet aktier och röster i bolaget. Inget vederlag utgår för teckningsoptionerna.

Samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt.
Styrelsens ledamöter deltog inte i beslut rörande dem själva.


B & M Impex AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Brandsvig, VD telefon 042-717 35Kort om BM Impex
BM Impex är specialist på att utveckla och förbättra flödet av prefabmaterial - hela vägen från ritning till monteringen på plats. Den färdiga stommen kan sedan kläs med flera alternativa produkter ur ett omfattande kompletteringssortiment. För kunden innebär det effektiva och kvalitetssäkrade lösningar levererade i rätt tid. BM Impex har sitt säte i Helsingborg och har 14 anställda. Bolagets aktier handlas på AktieTorget.

Se vidare www.bmimpex.se