Opcon AB

Årsstämma 2009 i energi- och miljöteknikkoncernen Opcon - Mats Gabrielsson omvald till styrelseordförande

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 14:35 CEST

Vid årsstämman i Opcon AB den 23 april beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av Ulf Ahlén, Kenneth Eriksson, Mats Gabrielsson, Rolf Hasselström, Bengt E Johnson och Nina Linander. Som arbetstagarrepresentanter har utsetts från IF Metall Jonas Rydh och från Unionen Karin Hansen. Till styrelseordförande omvaldes Mats Gabrielsson.

- Jag har var varit med om ett riktig stort skifte tidigare i min karriär - när datorerna tog steget in i hemmen. Det här är större, sa Mats Gabrielsson om Opcons ledande energi- och miljöteknik med bl.a. Opcon Powerbox för att producera CO2-fri el från spillvärme.

I sitt tal till aktieägarna beskrev Opcons koncernchef Rolf Hasselström den positiva utvecklingen för koncernen.

- Omsättningen i vårt affärsområde Renewable Energy nästan fördubblades 2008 och ökade med ytterligare 40 procent under första kvartalet i år. Att vi klarar av att växa i dagens konjunkturläge visar att vi gör rätt saker på rätt ställe. Framåt kommer utvecklingen i världen att alltmer förbättra marknadsutsikterna för Opcons system och produkter. Befolkningstillväxt, klimatförändringar och en global efterfrågan på energi när konjunkturen vänder uppåt innebär en ökad efterfrågan på miljöteknik och energieffektivisering, sade Rolf Hasselström.

Rolf Hasselström gjorde också bedömningen att det planerade förvärvet av bioenergiföretaget Saxlund skulle kunna slutföras inom två-tre veckor.

- Det här förvärvet snabbar på den internationalisering som är så viktig för vår tillväxt samtidigt som det ger oss en stark projektorganisation med upparbetade kund- och leverantörsnät. Särskilt gäller det inom den växande bioenergi- och pelletsmarknaden där vi ser stora synergier inte minst med Opcons nuvarande dotterbolag Svensk Rökgasenergi som erbjuder sina tjänster till samma eller snarlika kunder. Förra året hade vi ett mål på över 40 procent export för SRE. Vi kom till 55 procent. Med förvärvet av Saxlund och de synergier det medför inom produktion, försäljning och inköp räknar vi med att kunna fortsätta den kraftiga tillväxt vi inlett inom bioenergi där vi organisatoriskt också haft vissa problem att möta efterfrågan. Samtidigt får vi en ännu bättre plattform för att sälja mer av helhetslösningar till samma kunder och det gäller också Opcon Powerbox, sade Rolf Hasselström.

- Det är inte heller så att vi kommer behöva skjuta in pengar i bolaget utan det är ett bolag med positivt kassaflöde och pengar i kassan. I dessa tider så öppnar det sig möjligheter att göra fler bra förvärv och då ska vi ha beredskapen att agera snabbt.

Utöver val av styrelse och ordförande togs följande beslut vid årsstämman, alla i enlighet med styrelsens förslag:

  • Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes, och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

  • Arvoden åt styrelse och revisorer fastställdes.

  • En valberedning ska tillsättas, som ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 17 april 2009 samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande. Härutöver har valberedningen möjlighet att utse ytterligare en ledamot från styrelsen.

  • Riktlinjer för ersättning till vd och andra ledande befattningshavare fastställdes.

  • Opcon ska i ett incitamentsprogram emittera högst 100 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Opconkoncernen. Rätten att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma det helägda dotterbolaget Svenska Rotor Maskiner AB, för vidareöverlåtelse. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 1 juni 2009.

  • Opcon ska i ett incitamentsprogram emittera högst 100 000 teckningsoptioner till nuvarande och eventuella tillträdande styrelseledamöter i Opcon AB. Rätten att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma det helägda dotterbolaget Svenska Rotor Maskiner AB, för vidareöverlåtelse. Mats Gabrielsson ska ej omfattas av tilldelningen. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 1 juni 2009.

  • Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst
32 500 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 6 500 000 nya aktier vid fullteckning respektive full konvertering. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet, bl.a. i samband med företagsförvärv.

  • Bolagsordningen ändras vad gäller kallelse till årsstämma. Med syftet att implementera mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma ändras punkt 8 första stycket i bolagsordningen till följande: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri."
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se
Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina och Danmark. Antalet anställda är cirka 340. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), Svensk Rökgasenergi (SRE), REF Technology (REF Tech), Värmlands Montage Teknik samt varumärkena Opcon Autorotor och Mitec Instrument.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou samt Laminova Production.

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon, elrullstolar och sjukhussängar. Affärsområdet omfattar dotterbolagen REAC och Balle.