Hedson Technologies

Årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 13:47 CEST

(Aktietorget: HEDS)

Aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2009 kl. 14:00 på Hedsons huvudkontor, Hammarvägen 4 i Arlöv.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
- dels vara införd i utskriften av den av Euroclear Sweden AB (fd. VPC AB) förda aktieboken som framställs per den 14 maj 2009,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 14 maj 2009 kl. 12:00. Anmälan skall ske per post under adress Hedson Technologies International AB (publ), Hammarvägen 4, 232 37 Arlöv, per telefax 040-43 29 01 eller e-post: info@hedson.se

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 14 maj 2009 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 14 maj 2009.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Val av styrelse.
11. Tillsättande av nomineringskommitté.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om minskning av aktiekapitalet
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
15. Stämmans avslutande.

Specificering:

Ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår ändring av § 4 av bolagets bolagsordning så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 21 000 000 kronor och högst 84 000 000 kronor. Nuvarande lydelse är att aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor. Beslutet om ändring är villkorat av att beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 13 beslutas och att erforderligt tillstånd till ändringen lämnas.

Minskning av aktiekapitalet (Punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att minska bolagets aktiekapital med 33 370 000 kronor, utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är att avsätta minskningsbeloppet till fond för att kunna disponeras såsom fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att ge ett för bolagets aktie lämpligt kvotvärde, 3,00 kr, till möjliggörande av nödvändiga emissioner till teckningskurs lägst motsvarande nämnda kvotvärde. Beslutet om minskning förutsätter ändring av bolagsordningen enligt ovan och är villkorat av att tillstånd lämnas av Bolagsverket eller i tvistiga fall av allmän domstol, i enlighet med aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen (Punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 710 000 aktier. Betalning för de nya aktierna får ske kontant, med apportegendom, genom kvittning, eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § aktiebolagslagen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet komma att öka med högst 5 467 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra nödvändiga emissioner i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag, samt för finansiering av koncernen. Beslutet förutsätter att minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-14 ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 6 maj 2009 att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.hedsontechnologies.se och på bolagets kontor under adress Hedson Technologies International AB (publ), Hammarvägen 4 i Arlöv. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Malmö i April 2009
Hedson Technologies International AB (publ)

Styrelsen