Countermine Technologies AB

ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:08 CEST

(NGM:COUM B)

Vid årsstämman i Countermine Technologies AB (publ) beslutades bl a följande

* Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet samt fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna (inklusive koncernen) och beslutade också om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag

* Bolagsstämman omvalde följande personer till ordinarie styrelseledamöter; Christer Bergquist, Johan Kihl, Lars Nylin, John Walker samt Björn Wolrath, som också utsågs till styrelsens ordförande. Till ny ledamot valdes den tidigare suppleanten Jerker Höglund som därmed ersatte K-G Lye som undanbett sig omval.

* Styrelsens ordförande erhöll ett arvode om 200 000 och ledamöterna, som inte är anställda av bolaget, erhöll 100 000 kronor vardera. För arbete i ersättningskommittén avsattes 250 000 kronor att fördelas av styrelsen.

* Bolagsstämman ändrade bolagsordningen så att kallelseförfarandet kan förenklas om aktiebolagslagen justeras enligt ett liggande förslag.

* Stämman beslutade om förvärv av Scanjack AB genom apportemission under de förutsättningar styrelsen föreslagit.

* Styrelsen erhöll ett bemyndigande att emittera upp till 10 % av kapitalet i form av emission av aktier eller konvertibler på marknadsmässiga villkor.


Kontakt

Eventuella frågor kan riktas till
Christer Bergquist, verkställande direktör, telefon 0704-169604 eller christer.bergquist@countermine.com


Countermine i korthet

Countermine Technologies har sedan 1989 bedrivit utveckling av minsaneringsutrustning. Resultatet är det egenutvecklade minsaneringssystemet ORACLE (Obstacle Removal And Clear Land Equipment). Verksamheten har stegvis allt mer omfokuserats från maskinutvecklare till en internationell operatör erbjudande minsaneringstjänster. Countermines affärsidé är att på ett tillförlitligt, snabbt och kostnadseffektivt sätt, återställa mark med misstänkt eller konstaterad förekomst av minor eller annan oexploderad ammunition. Moderbolaget Countermine Technologies aktier av serie B är sedan 1998 noterade på NGM Equity. Countermine handlas med kortnamnet COUM B och har ISIN-kod SE0000514341. En handelspost omfattar 2 000 aktier. Kompletterande information finns på Countermines hemsida, www.countermine.se