Pricer

Årsstämma den 24 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:39 CEST

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 24 april 2009 varvid 25 procent av totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 43 aktieägare. Bland annat fattades följande beslut:

Beslut om arvoden
Arvode till styrelsen fastställdes till totalt 1 250 000 kronor fördelade på 450 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till övriga ledamöter. Detta är en minskning av det totala arvodet eftersom styrelsen beslutades bestå av fem istället för sex ledamöter, men utgör annars samma individuella belopp som för 2008.

Val av styrelse
Omval beslutades av ledamöterna Mikael Bragd, Daniel Furman, Bo Kastensson och Peter Larsson. Bernt Magnusson valdes till ny styrelseledamot. Till ny styrelseordförande valdes Peter Larsson.

Bernt Magnusson, född 1941, innehar magisterexamen i ekonomi och statskunskap från Uppsala Universitet. Bernt Magnusson är ordförande i styrelsen för Kwintet och styrelseledamot i Coor Service Management, Fareoffice, Höganäs, Net Insight, Nordia Innovation, Pharmadule och Volvo Car. Bernt Magnusson har tidigare haft positionen som verkställande direktör eller ordförande i flera stora bolag.

Valberedningens utformning
Årsstämman beslutade att godkänna förslaget angående valberedningens utseende och arbete. Därmed består valberedningen av styrelsens ordförande, en representant vardera från de tre största ägarna samt en ledamot som är oberoende från övriga större ägare och företräder Pricers små aktieägare.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att följa styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 50 000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport.

Godkännande av styrelsens beslut att förlänga konvertibellån
Årsstämman godkände styrelsens beslut av den 26 mars 2009 att ändra villkoren för de bolagets konvertibler som beslutades av styrelsen den 19 februari 2007 och som godkändes av en extra bolagsstämma den 14 mars 2007. Ändringarna gäller bolagets konvertibler 2007/2009:1, 2007/2009:2 och 2007/2009:3 och innebär i huvudsak (i) att det sammanlagda lånebeloppet sänks till 22 450 000 kronor, (ii) att konverteringskursen sänks till den genomsnittliga slutkursen under de tio handelsdagar som infaller närmast före årsstämman (dock högst 70 öre), (iii) att lånets löptid förlängs till och med den 30 juni 2010, (iv) att tidpunkten för konvertering förlängs till den 30 juni 2010 samt (v) att termen "befintlig skuldsättning" i konvertibelvillkoren anpassas till Pricers nuvarande finansiella situation. Det noterades att konverteringskursen fastställts till 0.57 kronor


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, CEO, Pricer AB: 08-505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndag, 27 april 2009 kl. 08:15.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leverantören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer över 4 600 installationer i fler än 30 länder och en marknadsandel på ungefär 60 procent. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com