Lindex AB

Årsstämma i AB LINDEX

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:22 CET

Aktieägarna i AB Lindex kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 december 2006 klockan 16.00 i Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Dörrarna öppnas och inregistrering till årsstämman börjar klockan 15.00.

Mellan 15.00 och 16.00 serveras kaffe och smörgås.Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB onsdagen den 13 december 2006.

dels anmäla sig till bolaget under adress AB Lindex, 441 84 Alingsås.

Det går även bra att anmäla sig per telefon: 0322-778 51 eller per e-post: investor.relations@lindex.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 13.00 torsdagen den 14 december 2006. I anmälan anges namn, person-/ organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

För att äga rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 8 december 2006.Ärenden på stämman

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av protokolljusterare och röstkontrollanter

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens kommittéer

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovis­ningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2005/2006

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträk­ning och koncernbalansräkning

10. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13. Fastställande av arvode till styrelsen

14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

15. Styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning till företagsledningen

16. Förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen

17. Förslag om valberedning

18. Stämmans avslutande
Förslag vid stämman

Punkt 2

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokat Claes Beyer.

Punkt 10

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 22 december 2006. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom VPC:s försorg fredagen den 29 december 2006.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter blir 7 ledamöter och att någon styrelsesuppleant inte utses.

Punkt 13

Valberedningen föreslår att arvodet till ordföranden höjs med 100.000 kr till 500.000 kr och att arvodet till ordinarie ledamot utgår oförändrat med 200.000 kr. Dessutom föreslås ett oförändrat arvode för arbetet inom ersättnings- och revisionskommittéerna om totalt 300.000 kr, och att detta, under förutsättning att kommittéerna har samma antal ledamöter som förra året, fördelas så att ordföranden i revisionskommittén erhåller 100.000 kr och att övriga ledamöterna i kommittéerna erhåller 50.000 kr per ledamot. Höjningen av arvodet till ordföranden motiveras av den betydande arbetsinsatsen bolagets verksamhet förväntas kräva och bedöms vara marknadsmässig.Punkt 14

Valberedningen föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Christer Gardell, Conny Karlsson, Bengt Larsson, Lars Otterbeck och Nora Förisdal Larssen samt nyval av Emma Wiklund och Monika Elling.

Emma Wiklund, 38 år, har under cirka 20 år arbetat inom modebranschen, bland annat som internationell modell, krönikör och programledare. Emma har under sina år inom modebranschen byggt upp ett stort internationellt nätverk. Sedan två år tillbaka arbetar

Emma Wiklund som Lindexmodell och modereporter. Emma Wiklund har inga övriga styrelseuppdrag och äger inga aktier i Lindex.

Monika Elling, 44 år, civilekonom och MBA-utbildning, som sedan 2005 är CFO i Intrum Justitia AB. Monika arbetade dessförinnan i sex år som ansvarig för analys av Service- och Handelsföretag inom Enskilda Securities. Hon bevakade då bland annat modebranschen, däribland Lindex och har en gedigen branschkunskap såväl från Sverige som internationellt. Dessförinnan har Monika Elling innehaft olika befattningar i ett antal svenska företag, bland annat i Securitas och Assa Abloy. Monika Elling har inga övriga styrelseuppdrag och äger inga aktier i Lindex.

De föreslagna ledamöterna ersätter Susanne Rosberg, som avgått under året samt Lars Förberg, som inte står till förfogande för omval.

Valberedningen anser att Monika Elling och Emma Wiklund kommer att tillföra Lindex styrelse ytterligare kompetens genom sina erfarenheter inom mode, detaljhandel, marknad samt ekonomi och finans.

Till styrelseordförande föreslås nyval av Conny Karlsson och till vice ordförande Christer Gardell.Punkt 15

Styrelsens förslag är att ersättningen till koncernledningen skall utformas efter marknads-mässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset.

Lönesättningen för den verkställande direktören består av en fast grundlön. Pensionsåldern för VD är 60 år. VD omfattas av allmän pensionsplan. Därutöver inbetalas extra pensionspremier uppgående till 30 procent av den pensionsgrundande lönen. I den pensionsgrundande lönen ingår grundlön, semesterersättning samt bilersättning. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår oförändrad lön under tolv månader samt ett avgångsvederlag uppgående till tolv månadslöner.

Lönesättningen för övriga personer i företagsledningen består av en fast del, grundlön och en rörlig del, bonus. Bonusen är beroende av uppnådda mål för företaget och för individen. För personer i företagsledningen kan bonusen uppgå till maximal fyra månadslöner. Pensionsförmånerna är premiebaserade och bygger på allmän pensionsplan. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår oförändrad lön under 12-18 månader.

På en extra bolagsstämma den 26 juni 2006 fastställdes styrelsens förslag att införa ett optionsprogram för ledande befattningshavare inom Lindex. Programmet omfattar tre optionsserier, med årlig tilldelning från och med 2007 och med en löptid på cirka tre år. Programmet innebär att ledande befattningshavare erbjuds att förvärva teckningsoptioner

på marknadsmässiga villkor. Marknadsmässiga villkor definieras som marknadsvärdet vid förvärvstidpunkten beräknat enligt Black & Scholes värderingsmetod. Antalet tecknings-optioner som erbjuds maximeras till att den totala premien ska motsvara bonus efter avdrag för skatt för det föregående räkenskapsåret, dock med ett tak som avgörs av antalet tillgängliga optioner.Punkt 16

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av vad som föranleds av nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006, att bolagsordningen ändras i huvudsak i enlighet med följande:

- Bestämmelse införs om att antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000.

- Bestämmelsen om akties nominella belopp tas bort.

- Bestämmelse införs om att företrädesrätten vid kvittningsemissioner skall vara densamma som vid kontantemissioner och att företrädesrätt skall gälla även vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

- Bestämmelserna om styrelsen och revisorerna ändras så att styrelseledamöternas respektive revisorernas mandattid inte regleras i bolagsordningen eftersom respektive mandattid följer av aktiebolagslagen.

- Bestämmelsen om aktieägares rätt att delta i bolagsstämma ändras så att aktieboken kan tillhandahållas även genom annan framställning än utskrift och att avstämningsdagen för rätt att delta vid bolagsstämma skall vara fem vardagar före stämman.

- Bestämmelsen om att aktieägare får rösta för fulla antalet företrädda aktier utgår eftersom detta följer av aktiebolagslagen.

- Avstämningsförbehållet anpassas till aktiebolagslagens nya definition av avstämningsbolag.

Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar av bolagsordningen.Punkt 17

Beslut om förfarandet vid tillsättande av valberedning och fastställande om dess arbets-uppgifter fattades vid ordinarie bolagsstämma den 19 december 2005. Något förslag om ändring har inte framställts.
Dagordning inklusive förslag till beslut kan erhållas per e-post: investor.relations@lindex.se eller per telefon: 0322-778 51.

Göteborg i november 2006AB Lindex (publ)

StyrelsenFör ytterligare information kontakta:

Göran Bille, VD och koncernchef AB Lindex telefon +46(0)31-739 50 02
mobil +46(0)703-44 43 04

Ulrika Danielson, Informationschef telefon +46(0)31-739 50 05
mobil +46(0)709-50 16 13Lindex inspirerar kvinnor och deras barn med ett koordinerat och prisvärt mode. Med cirka 350 butiker i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Estland och Lettland är Lindex en av norra Europas största modekedjor. Lindex produktområden är damunderkläder, damkläder, barnkläder och kosmetik.

www.lindex.com