SKF AB

Årsstämma i AB SKF

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 22:41 CEST

Aktiebolaget SKF höll på tisdagen den 21 april 2009 årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av direktör Leif Östling.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 24 april 2009.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2009 enligt följande:

a) ett fast arvode om 3 175 000 kronor, att fördelas med 900 000 kronor till styrelseordföranden och med 325 000 kronor till envar av övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget;

b) ett rörligt arvode motsvarande värdet, beräknat enligt nedan, av för styrelsens ordförande 3 200 aktier i bolaget av serie B och för envar av övriga styrelseledamöter 1 200 aktier av serie B; samt

c) ett arvode för kommittéarbete om 575 000 kronor, att fördelas med 150 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén samt med 75 000 kronor till envar av ledamöterna i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Vid bestämmande av det rörliga arvodet skall värdet av en aktie av serie B i bolaget bestämmas till den genomsnittliga senaste betalkursen enligt noteringarna på NASDAQ OMX Stockholm AB under de fem börsdagarna närmast efter publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009.

Till styrelseledamöter omvaldes Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Winnie Kin Wah Fok, Hans-Olov Olsson, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner och Lars Wedenborn. Till ny styrelseledamot valdes Joe Loughrey. Joe Loughrey var koncernchef och Chief Operating Officer i Cummins Inc. till 2008. Han var vice ordförande i Cummins Inc. fram till 1 april 2009. Han är också styrelseledamot i Sauer-Danfoss Inc., Hillenbrand, Inc., Lumina Foundation, Cummins Foundation och US National Association of Manufacturers. Vito H Baumgartner och Clas Åke Hedström hade undanbett sig omval.

Leif Östling omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2009. Programmet omfattar högst 310 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i SKF. Under programmet kan högst 1 000 000 aktier i SKF, motsvarande cirka 0,2% av det totala antalet utestående aktier, tilldelas. Det antal aktier som kan komma att tilldelas skall vara relaterat till graden av uppfyllnad av finansiellt mål som styrelsen uppställt i enlighet med koncernens styrmodell, TVA och som avser perioden 2009 till och med 2011.

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna aktier under tiden intill nästa årsstämma. Återköp får ske av såväl A- som B-aktier. Återköp får ske av högst så många aktier att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst 5% av det totala antalet aktier i bolaget.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.

Göteborg den 21 april 2009

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2009 kl 18.30.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2008 var 63 361 miljoner kronor. Antalet anställda var 44 799.