SKF AB

Årsstämma i AB SKF

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:45 CEST

Aktiebolaget SKF höll på tisdagen den 25 april 2006 årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av direktör Anders Scharp.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 4:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 28 april 2006.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2006 enligt följande:

a) ett fast arvode om 2.725.000 kronor, att fördelas med 800.000 kronor till styrelseordföranden, med 550.000 kronor till vice styrelseordföranden och
med 275.000 kronor till envar av övriga stämmovalda styrelseledamöter som
inte är anställd i bolaget;

b) ett rörligt arvode motsvarande värdet, beräknat enligt nedan, av för styrelsens
ordförande 3 200 aktier i bolaget av serie B, för vice styrelseordföranden
2 400 aktier i bolaget av serie B och för envar av övriga styrelseledamöter
1 200 aktier av serie B; samt

c) ett arvode för kommittéarbete om 500.000 kronor, att enligt styrelsens beslut
fördelas mellan de styrelseledamöter som ingår i en av styrelsen inrättad kommitté.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald
av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Vid bestämmande av det rörliga arvodet skall värdet av en aktie av serie B bestämmas till
den genomsnittliga senaste betalkursen enligt noteringarna på Stockholmsbörsen under de
fem börsdagarna närmast efter publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2006.

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Scharp, Vito H Baumgartner, Ulla Litzén,
Clas Åke Hedström, Winnie Kin Wah Fok, Tom Johnstone och Leif Östling. Till ny styrelseledamot valdes Eckhard Cordes. Eckhard Cordes är Chief Executive Officer, Franz Haniel & Cie, GmbH. Dessutom är han ordförande i Supervisory Board, Metro AG, ledamot i Supervisory Board, Rheinmetall AG, ledamot i Stuttgart Advisory Board, Deutsche Bank AG, samt ordförande i Supervisory Board FIEGE Holding Stiftung & Co. KG.

Anders Scharp valdes till styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning till koncernledningen.

Stämman godkände också styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen huvudsakligen föranledda av den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den
1 januari 2006.

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna aktier under tiden intill nästa årsstämma. Återköp får ske av såväl A- som B-aktier. Återköp får ske av högst så många aktier att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst 5% av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp får ske på Stockholmsbörsen.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.

Vid det konstituerande styrelsemötet valdes Leif Östling till vice styrelseordförande.

Göteborg den 25 april 2006


Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031 3371541, e-post: lars.g.Malmer@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031 3371994, e-post: marita.bjork@skf.com


Aktiebolaget SKF
SE-415 50 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31 337 10 00 Fax. +46 31 337 17 22 www.skf.com