Acando

Årsstämma i Acando

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 08:00 CEST

Fastställanden samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och vd
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade även om
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt gav ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex, inga suppleanter. Årsstämman beslutade även att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 1 650 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 150 000 kr att fördelas lika mellan ledamöter i utskott.
Årsstämman beslutade även att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning.

Årsstämman beslutade att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Birgitta Klasén, Anders Skarin och Alf Svedulf samt nyvälja Magnus Groth och Åsa Landén Ericsson som styrelseledamöter.
Årsstämman beslutade även att utse Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Utdelning
Stämman beslutade att fastställa utdelning till 0,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 30 april 2009. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB/VPC beräknas kunna ske den 6 maj 2009.

Principer för val av ledamöter till valberedningen
Årsstämman beslutade att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte minst två representanter bland de största aktieägarna.

Bemyndigande om emission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
av serie B i den mån emission kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar bemyndigandet för första gången. Aktier skall kunna emitteras med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen eller att en aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Apport- och kvittningsemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma.
Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde.
Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier. Förvärv får endast ske över NASDAQ OMX Nordic enligt gällande börskurs.
Motivet för förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och
därigenom öka aktieägarvärdet, samt att skapa möjlighet för bolaget att som betalning
vid eventuella förvärv av bolag och rörelser helt eller delvis kunna använda återköpta aktier. Acando skall således inte bedriva handel med egna aktier. Det antecknas att styrelsen endast i extremfall får utnyttja möjligheten av att försälja förvärvade aktier kontant över NASDAQ OMX Nordic.

Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (verkställande direktören och medlemmar ur koncernledningen):
Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Ersättning innefattar kontant lön, långsiktigt incitamentsprogram och pensionsavsättning. Den kontanta lönen skall bestå av en fast och en rörlig del. Ambitionen skall vara att fast lön plus 40 % av den maximalt möjliga rörliga lönen skall utgöra en marknadsmässig kontant lön som erhålles då koncernens kvantitativa resultatmål, fastställda av styrelsen, uppnås.

Aktiesparprogram 2009
Årsstämman beslutade om aktiesparprogram 2009 ("Programmet") för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acando-koncernen. Införande av Programmet är ett led i det inriktningsbeslut som årsstämman fattade 2006 om ett årligen återkommande incitamentsprogram. Programmet har motsvarande struktur som det aktiesparprogram som antogs av den extra bolagsstämman den 15 augusti 2007 samt årsstämman 2008.

Beslut avseende ändringar av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändringar i bolagets bolagsordning, dels för anpassning till den under år 2008 reviderade svenska koden för bolagsstyrning, dels för behov av uppdatering av bolagsordningen, dels i anledning av kommande lagändring gällande kallelse.

För mer information vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO och tf VD, Acando, +46 8 699 7314.
Ulf J Johansson, Styrelseordförande, Acando, +46 8 699 7000

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,6 miljarder kronor och har över 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se