Addtech AB

Årsstämma i Addtech AB 27 augusti 2007

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 08:35 CEST

Vid dagens årsstämma i Addtech AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 6,00 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning
fastställdes till den 30 augusti 2007. Utdelning beräknas utsändas från VPC AB den 4
september 2007.

Styrelse och ledning
Till styrelseledamöter omvaldes Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Urban Jansson samt Lars Spongberg. Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande.

Johan Sjö har av styrelsen utsetts till VD och koncernchef i Addtech. Han tillträder den 1 januari 2008 och kommer från och med den 1 oktober 2007 att vara vice verkställande direktör i Addtech AB.

Återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det personaloptionsprogram för ledande befattningshavare som beslutades om i december 2001.

Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Stockholmsbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen i Addtech AB beslöt vid det konstituerande styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 27 augusti 2007 att återköpa aktier i bolaget.

Addtech AB innehar sedan tidigare 1 133 000 aktier av serie B, vilka utgör 4,8 procent av de utgivna aktierna och 3,4 procent av röstetalet. Av det egna innehavet är 428 000 aktier reserverade för att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet. Det totala antalet aktier i Addtech AB, inklusive bolagets innehav, uppgår till 23 632 832 st.

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2007 kommer att offentliggöras den 8 november 2007.

Stockholm den 27 augusti 2007
Addtech AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Roger Bergqvist, VD, +46 8 470 49 04
Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10