ALM Equity AB

ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 08:52 CEST

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr. 556549-1650, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2009 kl. 16.00 i Landahl Öhman Advokatbyrås lokaler på Cardellgatan 1 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 7 maj 2009,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast fredagen den 8 maj 2009 kl. 16.00. Anmälan skall göras till ALM Equity AB per brev, ALM Equity AB, Luntmakargatan 66, 6 tr., 113 51 Stockholm, per fax 08-500 026 79, per telefon 08-562 303 00 eller per e-post info@almequity.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till ALM Equity AB på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 7 maj 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2008
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställelse av arvode åt styrelsen och revisorer
11. Val av styrelse
12. Val av styrelseordförande
13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. Stämmans avslutande

Förslag
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Maria Wideroth utses till ordförande vid stämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna, utan att vinsten balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)
Föreslås att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvoden för styrelsen och revisorer (punkt 10)
Föreslås att styrelsen skall erhålla ett arvode om 220.000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 60.000 kronor och övriga ledamöter erhåller 160.000 kronor som skall fördelas enligt styrelsens beslut.
Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkter 11 och 12)
Omval föreslås av ordinarie ledamöterna Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm.
Maria Wideroth föreslås utses till styrelsens ordförande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 2.000.000 kronor. Emission skall kunna ske med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen eller att en aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget på adress som ovan från och med den 29 april 2009 samt kommer kostnadsfritt att sändas till aktieägare som begär och uppger sin postadress samt att automatiskt skickas till samtliga aktieägare som anmält sig för deltagande i stämman och därvid uppgivit sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolaget hemsida www.almequity.se.

Stockholm i april 2008

ALM Equity AB (publ)
Styrelsen


Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ALM Equity Kallelse till årsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida ALM Equity

Om ALM Equity
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. Projekten är i regel avslutade inom två år från start.

Mer information finns på www.almequity.se samt på www.beQuoted.com