Atrium Ljungberg AB

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 2 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 11:41 CEST


Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 2 april 2009 fastställdes årsredovisningen för 2008.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2008.

Utdelningen fastställdes till 2,00 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 7 april 2009
och utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 14 april 2009.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en styrelsesuppleant.
Till styrelseledamöter omvaldes Laszlo Kriss, Ulf Holmlund, Mats Israelsson och Dag Klackenberg
och nyvaldes Johan Ljungberg och Anna Hallberg. Till styrelsesuppleant omvaldes Sune Dahlqvist.
Som styrelseordförande omvaldes Laszlo Kriss.
Vidare beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 600 000 kr som fördelas enligt följande:
400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till styrelsens ledamöter och suppleant vardera.
Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
som antogs vid årsstämman 2008 skall fortsätta att tillämpas.

Årsstämman beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2009.
Valberedningen kommer att presenteras senast sex månader före årsstämman 2010.

Årsstämman beslutade slutligen att ändra bolagsordningen, villkorat av att erforderliga ändringar i aktiebolagslagen
träder i kraft, på så sätt att kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar
samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Stockholm 2009-04-03
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Anders Nylander, VD, tel: 08-615 89 10 eller 0730-26 19 40
Annica Ånäs, tf CFO, tel: 08-615 89 90 eller 070-341 53 37Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande kl.8.30 den 3 april 2009.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning
av handels- och kontorsfastigheter samt helhetsmiljöer. Atrium Ljungberg är ett Midcapbolag på NASDAQ OMX Stockholm,
börsnoterat sedan 1994.
I bolagets fastighetsbestånd ingår bl a PUB, Farsta Centrum och Sickla Köpkvarter i Stockholm, Gränby Centrum och
Forumgallerian i Uppsala samt Mobilia i Malmö. Glashuset vid Slussen och Ärvinge i Kista med både bostäder,
kontor och service är andra av bolagets 55 fastigheter.