B&B Tools AB

Årsstämma i B&B TOOLS AB den 30 augusti 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 08:48 CEST

Vid dagens årsstämma respektive efterföljande konstituerande styrelsesammanträde i
B&B TOOLS AB beslutades bland annat följande:

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 4,00 SEK per aktie. Avstämningsdag för
utdelning fastställdes till den 4 september 2007. Utdelning beräknas utsändas från VPC
AB den 7 september 2007.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Per Axelsson, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Anita
Pineus och Stefan Wigren. Till styrelsens ordförande omvaldes Tom Hedelius.
Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Anders Börjesson till vice
ordförande.
Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag av
verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande, vice
ordförande och verkställande direktören utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott.

Revisorer
Till revisorer för tiden till och med årsstämman 2011 omvaldes det registrerade
revisionsbolaget KPMG Bohlins AB. KPMG Bohlins har utsett auktoriserade revisorn
George Pettersson som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt
största aktieägarna senast den 31 januari 2008 och be dessa att utse fyra
ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Urvalet av aktieägare
att kontakta skall göras baserat på aktieägarförteckning per den 31 december 2007.
Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt
uppdrag, skall kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse lämplig
ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. I händelse av att ledamot
av valberedningen eller den ägare ledamot representerar vid tidpunkten för
valberedningens sammanträden inför kommande årsstämma materiellt minskat sitt
ägande i bolaget skall valberedningen inom sig besluta huruvida valberedningens
sammansättning skall förändras.

Återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att
under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och
avyttra aktier av serie B i bolaget.
Förvärv skall ske på OMX Nordiska Börs i Stockholm till vid förvärvstillfället gällande
börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna
aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, dock ej över OMX Nordiska Börs i Stockholm. Avyttring får ske för att
finansiera förvärv av företag eller verksamhet
Syftet med att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ytterligare ett instrument att
använda i arbetet med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra förvärv genom betalning
med egna aktier samt att säkerställa bolagets åtaganden i incitamentsprogram för
ledande befattningshavare.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde beslöt styrelsen att utnyttja
återköpsbemyndigandet i syfte att säkerställa bolagets åtaganden i det incitamentsprogram
för ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman (se nedan).

Styrelsen uppdrog därmed åt verkställande direktören att under perioden fram till nästa
årsstämma verkställa återköp av ett sådant antal aktier som bedöms motsvara det antal
köpoptioner som bolaget utfärdar med anledning av incitamentsprogrammet, dock
högst 90 000 aktier.

B&B TOOLS ABs befintliga innehav av egna aktier uppgår till 482 500 aktier av serie B,
vilket motsvarar 1,7 procent av totalt antal aktier och 1,3 procent av totalt antal röster.
Samtliga 482 500 återköpta egna aktier är reserverade för att säkerställa bolagets
åtaganden i befintliga incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Det totala
antalet aktier i B&B TOOLS AB, inklusive bolagets egna innehav, uppgår till 28 436 416
st.

Incitamentsprogram, utfärdande av köpoptioner på återköpta aktier samt
överlåtelse av återköpta aktier i samband med lösen av köpoptioner

Årsstämman beslutade om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och
nyckelpersoner i B&B TOOLS-koncernen i Sverige innefattande utställande av högst
90 000 köpoptioner på återköpta aktier i bolaget samt överlåtelse av högst 90 000
aktier av serie B i bolaget i samband med eventuell lösen av köpoptionerna.

Programmet riktar sig till cirka 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner som
skall erbjudas att till marknadsmässigt pris köpa högst mellan 1 000 och 15 000
optioner per person. Optionerna skall kunna utnyttjas för köp av aktier av serie B i
bolaget under optionernas hela löptid till och med 30 september 2012. Lösenpriset per
aktie skall motsvara cirka 110 procent av volymvägda medeltalet av de noterade
betalkurserna för B&B TOOLS B-aktie på OMX Nordiska Börs i Stockholm under perioden
17 – 21 september 2007.

Bolaget skall subventionera optionsköpen genom att till optionsköpare per den 30
september 2009 utbetala en kontant extra ersättning om 25 SEK per option under
förutsättning att vederbörande är fortsatt anställd i koncernen och fortfarande innehar
samtliga från bolaget förvärvade optioner i detta program. Subventionen skall dock ej
överstiga erlagd optionspremie. Subventionen av optionspremien ger upphov till en
kostnad om högst 3 MSEK inklusive sociala avgifter.
Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra
anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
bolagsledningen

Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och
andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april – 30 september 2007 (6 månader) kommer att
offentliggöras den 7 november 2007.
Stockholm den 30 augusti 2007
B&B TOOLS AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Stefan Wigren, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, Direktör – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och
industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK på
årsbasis och har cirka 2 900 anställda.
Bergman & Beving bytte i slutet av mars 2007 namn till B&B TOOLS.

PO Box 10024 SE-100 55 Stockholm Sweden
Visit Karlavägen 76 Stockholm
Tel +46 8 660 10 30 Fax +46 8 660 58 70
Org No 556034-8590 Reg office Stockholm
Web www.bb.se