Beijer Alma AB

Årsstämma i Beijer Alma AB

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:16 CEST

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

"Även Beijer Alma påverkas av det besvärliga omvärldsläget. De delar av vår verksamhet som är inriktade mot generell industri drabbas hårdast av den lägre efterfrågan, vilket lett till stora volymbortfall. Så här långt har detta dock till viss del kompenserats av en stark tillväxt inom chassifjäderverksamheten och en god efterfrågan inom de områden som är inriktade mot telekomkunder. Dessutom sjunker kostnaderna nu successivt efter de beslut om personalneddragningar som fattades i slutet av förra året.

Sammantaget kan jag konstatera att verksamheten utvecklas förhållandevis väl trots ett mycket osäkert omvärldsläge."

BESLUT VID STÄMMAN

Årsstämman beslöt bland annat att:

• Fastställa utdelningen för 2009 till 5,00 kronor per aktie. Utdelningen kommer att distribueras av Euroclear Sweden med början den 8 april 2009.
• Ett fast styrelsearvode om 225 000 kronor per år utgår till var och en av styrelsens ledamöter utom styrelsens ordförande som erhåller ett fast styrelsearvode om 500 000 kronor samt ett uppdragsarvode om 350 000 kronor per år. Revisorsarvode utgår enligt räkning.
• Beträffande styrelse beslutades om omval av styrelseledamöterna Andes Wall (ordförande), Anders G. Carlberg, Göran W Huldtgren, Peter Nilsson, Marianne Nivert, Anders Ullberg och Johan Wall (vice ordförande). Vidare beslutades om omval av Bertil Persson, VD och koncernchef, som styrelsesuppleant. Thomas Halvorsen hade avböjt omval.
• Bemyndiga styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - av högst 3 000 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000 nya B-aktier.
• Bolaget inför årsstämman 2010 skall tillämpa en nomineringsprocedur som innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och styrelseledamoten Johan Wall jämte tre representanter för de därnäst största aktieägarna utsedda av årsstämman skall utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode och ordförande vid årsstämman. Stämman beslutade därför att utöver ovanstående utse Caroline af Ugglas (Livförsäkringsaktiebolaget Skandia), Ulf Hedlundh (Svolder AB) samt Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) att ingå i valberedningen.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 28 april.

BEIJER ALMA AB (publ)

Styrelsen

Ytterligare upplysningar:
VD och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50

Beijer Alma AB (publ) är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla små och medelstora företag med god tillväxtpotential. Ett aktivt, långsiktigt strategi- och utvecklingsarbete - som kombineras med investeringar och kompletterande företagsförvärv - ska ge konkurrenskraftiga företag i valda marknadssegment. I samtliga segment fokuserar koncernbolagen på att utveckla starka relationer till kunder som erbjuder tillväxt och lönsamhet. Beijer Alma är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm ABs Mid Cap-lista (ticker: BEIAb).

Lesjöfors AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Lettland, England och Kina. Under 2008 var omsättningen 1 151 Mkr och antalet anställda 764.

Habia Cable AB (www.habia.com) är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, kärnkraft, försvar och övrig industri. Företaget har tillverkning, forskning och produktutveckling i Sverige samt tillverkning i Tyskland, Kina och Lettland. Under 2008 var omsättningen 685 Mkr och antalet anställda 452.