Bestin

Årsstämma i Bestin Prepackaged Service Software AB

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 10:11 CEST

(Aktietorget: BEIN B)

Aktieägarna i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ), org. nr 556671-7756, kallas till årsstämma i Hörsal på Biblioteket Staffanstorp, Blekingevägen 1, 245 80 i Staffanstorp, onsdagen den 6 maj 2009 klockan 18:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken för bolaget onsdagen den 29 april 2009 och dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget senast kl. 12.00 onsdagen den 29 april 2009.

Anmälan ska göras via e-post till support@bestin.se, skriftligen till Bestin Prepackaged Service Software AB, att. Marie Karlsson, Traversvägen 3, 245 34 i Staffanstorp, per telefon 040-20 88 57. Vid anmälan uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste begära detta hos sin förvaltare i god tid före den 29 april 2009.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas till bolaget i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b) om disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
11. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsord-ningen
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 7 b): Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning. Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, -2 167 361 kr, överföres i ny räkning

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner berättigande till konvertering till respektive teckning av aktier av serie B. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier av serie B som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 750 000 stycken. Utspädningen vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår till högst 31,25 % av kapitalet och 16,10 % av rösterna. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital och att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Stämmohandlingar och övrig information
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida senast från den 22 april 2009 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Per avstämningsdagen för rätten att delta i årsstämman finns det totalt 2 400 000 aktier representerande 4 650 000 röster, varav 250 000 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 2 150 000 aktier av Serie B (1 röst per aktie).

Staffanstorp i april 2009

Styrelsen