BioInvent International AB

Årsstämma i BioInvent International AB

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 22:43 CEST

På BioInvents årsstämma den 21 april informerade VD Svein Mathisen om bolagets utveckling. Presentationen fokuserades på utvecklingen av bolaget som helhet samt utvecklingen inom de enskilda projekten. Härutöver beslutade årsstämman enligt styrelsens förslag om att införa ett tillägg till det personaloptionsprogram som beslutades vid årsstämman 2008.

VD Svein Mathisen beskrev 2008 som ett framgångsrikt år för BioInvent med god utveckling i samtliga utvecklingsprojekt. Strategiskt avtal slöts i juni 2008 med Roche för utveckling och kommersialisering av TB-403 för behandling av cancer. BioInvent och dess partner ThromboGenics mottog initialt 50 miljoner euro. Därutöver kan BioInvent och ThromboGenics komma att erhålla milstolpsersättningar på upp till 450 miljoner euro, samt tvåsiffrig royalty i procent på framtida produktförsäljning. Kliniska fas II-studier med TB-402, för att förebygga uppkomst av trombos, inleddes i februari 2009. BioInvent och partnern Genentech inledde under året en fas I-studie med BI-204, för behandling av åderförkalkning. Alla patienter till studien har färdigbehandlats och bolaget förväntar att studien kommer att rapporteras under andra kvartalet 2009. Resultaten kommer att ge underlag för beslut om att starta kliniska fas II-studier. BI-505 fick under senaste året status som ”särläkemedel” (”Orphan Drug”) för indikationen multipelt myelom både i EU och USA.

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Vidare beslutade stämman att årets vinst om 16 866 928 kronor skall balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Karl Olof Borg, Carl Borrebaeck, Lars Henriksson, Lars Ingelmark, Elisabeth Lindner, Svein Mathisen, Björn Nilsson och Kenth Petersson. Årsstämman valde Karl Olof Borg till ordförande för styrelsen.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med tillhopa 1 110 000 kronor, varav 360 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 150 000 till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver beslutades om ett arvode om totalt 160 000 kronor för utskottsarbete (ej till styrelsens ordförande) varav 40 000 kronor skall utgå till envar av ledamöterna i revisionskommittén (3 personer) och 20 000 kronor skall utgå till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet (2 personer).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett tillägg till det befintliga Personaloptions-programmet 2008/2012 som beslutades av årsstämman 2008. Tilläggsprogrammet omfattar högst 240 250 personaloptioner till bolagets anställda med åtföljande rätt till nyteckning av aktier. Personal-optionerna är vederlagsfria och grundtilldelning skall ske enligt följande riktlinjer: (i) 7 500 optioner till ledningsgrupp, sektionschefer och andra nyckelbefattningar, frånsett medlemmar av ledningsgrupp utan betydande aktieinnehav, som erhåller 30 000 optioner, och (ii) 3 750 optioner till övriga anställda. Vidare kan extratilldelning erhållas, beroende på prestation, verksamhetsåren 2009 respektive 2010 enligt följande: (i) högst 15 000 optioner per år 2010-2011 till medlemmar av ledningsgrupp, (ii) högst 7 500 optioner per år 2010-2011 till sektionschefer och andra nyckel-befattningar samt (iii) högst 3 750 optioner till övrig personal 2010. Personaloptionerna är inte överlåtbara och utnyttjande av personal-optionerna förutsätter att optionsinnehavaren fortfarande är anställd i koncernen. Varje personaloption skall berättiga innehavaren att förvärva en ny aktie i BioInvent till ett lösenpris uppgående till det högsta av (i) 26,84 kronor, vilket motsvarar lösenpriset i Personaloptionsprogram 2008/2012 eller (ii) 110 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2009. För att möjliggöra BioInvents leverens av aktier enligt tilläggsprogrammet samt för att säkra därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter, beslutade stämman som en del av programmet att även godkänna att BioInvents helägda dotterbolag BioInvent Finans AB får överlåta innehavda teckningsoptioner till anställda inom koncernen eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa BioInvents åtaganden och kostnader i anledning av Tilläggsprogram 2009/2012.

Slutligen beslutade stämman om ändring i bolagsordningen avseende kallelseförfarandet samt att beslutet om ändring skall vara villkorat av att en ändring i aktiebolagslagen har trätt ikraft som innebär att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

– SLUT –

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent International AB
Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com


Cristina Glad
Executive Vice President
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 51
E-mail: cristina.glad@bioinvent.com

Juridisk friskrivning

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar
och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Bakgrundsinformation:

BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV) , är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom trombos, cancer och åderförkalkning. Bolaget har ingått strategiska allianser kring dessa läkemedelskandidater med partners såsom Genentech, Roche and ThromboGenics.

Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig och till väsentliga delar patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom ALK-Abelló, Bayer HealthCare, ImmunoGen, OrbusNeich, Sanofi-Aventis, UCB och XOMA. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 LUND
Tel: 046 286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2009 kl. 18.40.