BioInvent International AB

Årsstämma i BioInvent International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 08:56 CEST

På BioInvents årsstämma den 24 april informerade VD Svein Mathisen om bolagets utveckling. Presentationen fokuserade till stor del på utvecklingen av bolaget som helhet samt utvecklingen inom de enskilda projekten. Härutöver valdes Lars Ingelmark som ny styrelseledeamot.

VD Svein Mathisen beskrev 2005 som året då bolaget tog sin första produktkandidat in i den viktiga kliniska fasen. Tre andra projekt avancerar dessutom mot klinik. För närvarande arbetar bolaget intensivt med projekt inom HIV-infektion, trombos, cancer, åderförkalkning samt ögonsjukdomar. Svein Mathisen poängterade vidare att den emission bolaget framgångsrikt genomförde i december ger förutsättningar att driva dessa projekt effektivt framåt i värdekedjan.

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Vidare beslutade stämman att reservfonden skall nedsättas med 139 807 734 kronor för täckande av den ansamlade förlusten. Stämman beslutade också att ingen utdelning skall utgå för 2005.

Bolagsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och omval av de ordinarie styrelseledamöterna Per-Olof Mårtensson, Karl Olof Borg, Carl Borrebaeck, Lars Henriksson, Elisabeth Lindner, Svein Mathisen, Björn Nilsson och Kenth Petersson. Lars Ingelmark valdes in som ny styrelseledamot. Bolagsstämman valde Per-Olof Mårtensson till ordförande för styrelsen. Lars Ingelmark, 57 år, är affärsområdeschef för Life Science i Sjätte AP-fonden.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med tillhopa 1 050 000 kronor, varav 300 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 125 000 till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget. Härutöver beslutades om ett arvode om 140 000 kronor för kommittéarbete att fördelas enligt styrelsens beslut.

Bolagsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningen för att anpassa denna till den nya aktiebolagslagen.
För mer information

BioInvent International AB
Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com

Cristina Glad
Vice VD
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 70
E-mail: cristina.glad@bioinvent.comBakgrundsinformation:
BioInvent International AB listat på Stockholmsbörsens O-lista (BINV), utvecklar antikroppsläkemedel mot sjukdomar där det finns stora medicinska behov. Antikroppar är idag ett starkt växande segment på läkemedelsmarknaden.

BioInvent fokuserar på att ta fram antikroppsläkemedel och dokumentera deras effekt i prekliniska och tidiga kliniska försök. Klinisk utveckling, marknadsföring och distribution sker företrädesvis i samarbete med etablerade läkemedelsbolag. I dag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom HIV-infektioner, trombos, cancer, åderförkalkning och ögonsjukdomar.

Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig teknikplattform som täcker kedjan från antikroppsbiblioteket, n-CoDeRÒ, för snabbt urval av humana antikroppar, till produktion i en anläggning godkänd för tillverkning av biologiska läkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners för utveckling av läkemedel. Bland sådana partners märks ALK-Abelló, Antisoma, UCB, GlaxoSmithKline, Igeneon, ImmunoGen, OrbusNeich, Syngenta och XOMA.

Bolaget har idag 96 medarbetare och är verksamt på Ideon, Lund.

BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 Lund
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com