Caperio

ÅRSSTÄMMA I CAPERIO HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2015 16:01 CEST

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 14.00, i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Anmälan

En aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2015,
 • dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast tisdagen den 5 maj 2015 klockan 16.00, till Bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 111 05, 161 11 Bromma eller via e-post: arsstamma@caperio.se

 • Förvaltarregistrerade aktier

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 5 maj 2015 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i aktieboken i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

  Ombud

  En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

  Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.caperio.se.

  Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

  Biträden

  En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman. En aktieägare får ha med sig biträden vid årsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

  Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  12. Val av styrelse och revisorer.
  13. Beslut om bemyndigande för styrelsen.
  14. Beslut avseende nomineringskommitté.
  15. Stämmans avslutande.

  Resultatdisposition (punkt 8)

  Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2014.

  Styrelse och revisor (punkterna 10 och 12)

  Förslag till ny styrelse kommer att presenteras av nomineringskommittén senast i samband med årsstämman.

  Till revisor föreslås omval av revisionsfirman Grant Thornton Sweden. Grant Thornton Sweden meddelar att auktoriserade revisorn Anders Meyer fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

  Arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11)

  Styrelsearvode skall utgå med 115 000 kronor till styrelsens ordförande samt 75 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

  Styrelsens förslag till bemyndigande om emission (punkt 13)

  Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Beslut om emissioner får sammantaget medföra en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 1 500 000. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall kunna ske kontant, genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom.

  Nomineringskommitté (punkt 14)

  Styrelsen föreslår att Bolagets nomineringskommitté skall bestå av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande) och Tomas Wanselius.

  Antal aktier och röster

  Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 4 808 639. En aktie ger en röst.

  Handlingar

  Redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2014 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Caperio Holding AB, Gårdsfogdevägen 7, 161 11 Bromma senast den 20 april 2015. Kopior av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress samt finnas tillgängliga i god tid före stämman på Bolagets hemsida

  www.caperio.se

  Bromma i mars 2015

  Caperio Holding AB (publ)

  Styrelsen

  Kort om Caperio: Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer Cloud- och Managerade tjänster, Konsulttjänster och Produkter för att optimera kundens IT-miljö. Erbjudandet är inriktat på lösningar för IT-infrastruktur. Caperio har svart bälte i Leveranskvalitet, vilket bl a bevisats genom att bolaget dom senaste åren legat i topp i Radar Ecosystems årliga kundundersökning Svensk Leveranskvalitet.

  2013 omsatte Caperio ca 964 mkr och har cirka 170 anställda fördelade på fem orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på Nasdaq, First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser och Likviditetsgarant.