StrongPoint Sverige

Årsstämma i CashGuard AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 12:15 CEST

Aktieägarna i CashGuard AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2006, klockan 15.00, på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 i Täby.


Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 20 april 2006, klockan 12.00, under adress CashGuard AB, Propellervägen 10-12, 183 62 Täby. Anmälan kan också ske per telefon 08-732 22 00, fax 08-732 22 80 eller e-post till bolagsstamma@cashguard.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieinnehavare som önskar medföra en eller två biträden skall anmäla detta samtidigt med ovan nämnda anmälan. Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader.

Rätt att deltaga

Rätt att deltaga i årsstämman har endast de aktieägare som är införda i utskrift av aktieboken hos VPC AB torsdagen den 20 april 2006. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid se till att aktierna ovan nämnda dag är tillfälligt inregistrerade hos VPC i aktieägarens eget namn.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD:s anförande avseende verksamhetsåret 2005.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av styrelsearvoden.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om ändring av villkor för utestående teckningsoptioner.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
15. Beslut om minskning av bolagets reservfond.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Utdelning (punkten 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att reservfonden minskas med 46 685 282 kronor för täckande av sådan ansamlad förlust som inte kan täckas av fritt eget kapital.

Val av styrelse m.m. (punkterna 9-11)

Bolagets valberedning kommer i god tid före årsstämman att genom pressmeddelande presentera förslag angående val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, arvode till styrelsen samt ordförande vid årsstämman. Valberedningens förslag kommer även att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.cashguard.se.

Ändring av bolagsordningen (punkten 12)

Med anledning av ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen föreslår styrelsen vissa ändringar av bolagsordningen. Ändringarna innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse att antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 75 miljoner och högst 300 miljoner, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt vissa ytterligare ändringar som är en direkt följd av ikraftträdandet av nya aktiebolagslagen eller som är av redaktionell karaktär. Vidare föreslås att högst två styrelse­suppleanter och högst två revisorssuppleanter skall kunna utses.

Beslut om ändring av villkor för utestående teckningsoptioner (punkten 13)

Vid den ordinarie bolagsstämman 2005 beslutades att emittera 2 000 000 teckningsoptioner inom ramen för ett delägarprogram för bolagets ledande befattningshavare. Efter omräkning för den företrädesemission som genomfördes under hösten 2005 berättigar varje option till teckning av 1,12 B-aktier till en teckningskurs om 11,50 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av villkoren för dessa teckningsoptioner genom att förlänga sista dag för utnyttjande av teckningsoptionerna från den 28 september 2007 till den 30 september 2008.

Styrelsen bedömer att den föreslagna förlängningen av optionerna med ett år är nödvändig för att delägarprogrammet även framöver skall skapa förutsättningar för bolaget att behålla kompetenta medarbetare och öka motivationen hos dessa. Avsikten är vidare att bolaget genom en extra lönebonus skall kompensera optionsinnehavarna för den förmånsbeskattning som uppkommer i samband med förlängningen av optionernas löptid.

Beslut om ändring av optionsvillkoren för delägarprogrammet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkten 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om apportemission av högst 10 000 000 aktier av serie B i samband med företagsförvärv. Bemyndigandet motsvarar en utspädning om högst 10,1 procent.

Beslut om minskning av bolagets reservfond (punkten 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska bolagets reservfond med 25 000 000 kronor från 271 399 073 kronor till 246 399 073 kronor. Det belopp som reservfonden minskas med skall överföras till fritt eget kapital.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12 och 13 kommer att hållas tillgängliga från och med den 12 april 2006 hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida www.cashguard.se. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post. Aktieägare som önskar erhålla den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2005 kan beställa denna hos bolaget på telefon 08-732 22 00 eller via e-post info@cashguard.se.

Täby i mars 2006

CashGuard AB (publ)

Styrelsen