StrongPoint Sverige

Årsstämma i CashGuard AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 08:56 CEST


CashGuard AB (publ) har idag hållit ordinarie årsstämma på Täby Park Hotel.

Vinstdisposition och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2005 fastställdes. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2005 och att reservfonden minskas med 46 685 282 kronor, för täckande av sådan ansamlad förlust som inte kan täckas av fritt eget kapital. Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter beslutade stämman om omval av Christina Detlefsen, Ivar Formo och Lars Johansson samt nyval av Lars Nyberg som styrelseordförande och Mats Andersson som styrelseledamot. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med 800 000 kronor, varav 300 000 kronor till ordförande, och 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Dessutom beslutade stämman att ett månatligt arvode om 50 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande som ersättning för stöd till bolaget i strategiska frågor.

Ändring av bolagsordningen
Med anledning av ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen beslutade stämman enligt styrelsens förslag om vissa ändringar av bolagsordningen. Ändringarna innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse att antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 75 000 000 och högst 300 000 000, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt vissa ytterligare ändringar som är en direkt följd av ikraftträdandet av nya aktiebolagslagen eller som är av redaktionell karaktär. Vidare beslutades att högst två styrelse­suppleanter och högst två revisorssuppleanter skall kunna utses.

Bemyndigande att besluta om nyemission
Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att längst intill nästkommande ordinarie årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om apportemission av högst 10 000 000 aktier av serie B i samband med företagsförvärv. Bemyndigandet motsvarar en utspädning om högst 10,1 procent.

Beslut om minskning av bolagets reservfond
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska bolagets reservfond med 25 000 000 kronor från 271 399 073 kronor till 246 399 073 kronor. Det belopp som reservfonden minskas med skall överföras till fritt eget kapital.


För ytterligare information kontakta:
Ove Wedsjö, verkställande direktör CashGuard AB (publ), tel 08-732 22 36, ove.wedsjo@cashguard.se


Fakta om CashGuard AB (publ)
CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till företag inom handel, post och bank samt till säkerhetsföretag. CashGuard-koncernen har cirka 140 anställda och omsatte cirka 214 MSEK under 2005. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.