Fazer Konfektyr Service AB

Årsstämma i Cloetta Fazer AB (publ) 2006

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 08:57 CEST

Vid årsstämman i Cloetta Fazer AB (publ) torsdagen den 20 april 2006 fastställdes enligt styrelsens förslag utdelningen till 6:00 kronor per aktie (6:00). För utdelningen åtgår 144,7 Mkr. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 25 april 2006. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg fredagen den 28 april 2006.

Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Bengt Baron, Berndt Brunow, Hans Olof Danielsson, Anders Dreijer, Wilhelm Lüning, Olof Svenfelt och Meg Tivéus. Till ny styrelseledamot valdes Lennart Bylock medan Lennart Bohlin avgick ur styrelsen.

Vid stämman kommenterade VD Karsten Slotte verksamheten år 2005 samt utvecklingen i koncernen under första kvartalet 2006.

Årsstämman utsåg Anders Dreijer till ordförande för styrelsen. På konstituerande styrelsesammanträde efter årsstämman valdes Olof Svenfelt till vice ordförande.

Styrelsen har tillsatt ett ersättningsutskott som består av Anders Dreijer, Meg Tivéus och Wilhelm Lüning samt ett revisionsutskott som består av Anders Dreijer, Bengt Baron och Olof Svenfelt.

Årsstämman har beslutat om följande kriterier för utseende av valberedning:

att
bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varav högst en ledamot ur bolagets styrelse. De två till röstetalet största aktieägarna utser en representant vardera. Dessa två representanter utser en tredje bland styrelsens, enligt svensk kod för bolagsstyrning, oberoende ledamöter. Valberedningen utser inom sig ordförande. Till ordförande kan ej utses styrelsens ordförande. Namnen på de två ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007

att
om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten

att
om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna så skall valberedningens sammansättning kunna förändras

att
valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget


att
valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2007 för beslut:
(a) förslag till stämmoordförande,
(b) förslag till styrelse,
(c) förslag till styrelseordförande,
(d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
(e) förslag till revisorer,
(f) förslag till arvode för bolagets revisorer.

Delårsrapport för perioden januari – juni 2006 kommer att publiceras den 17 augusti 2006.


Ljungsbro den 20 april 2006

Cloetta Fazer AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta vd och koncernchef Karsten Slotte, mobil 070-687 99 22 eller ekonomidirektör Curt Petri, mobil 070-593 21 69. www.cloettafazer.se.

Om Cloetta Fazer
Cloetta Fazer-koncernen är Nordens ledande konfektyrföretag med en marknadsandel på cirka 22 procent. Produktionen sker i Sverige och Finland. Verksamhetens främsta styrka är de många starka varumärkena, exempelvis Karl Fazer, Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly och Center. Medelantalet anställda är cirka 1.500 och omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor.