Getinge AB

Årsstämma i Getinge AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:01 CEST

Årsstämma i Getinge AB (publ) / Annual General Meeting of Getinge AB (publ)

Årsstämma i Getinge AB (publ)
Vid Getinge ABs årsstämma den 20 april 2006 fattades följande beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordf.), Fredrik Arp (vice ordf.), Carola Lemne, Johan Malmquist, Rolf Ekedahl, Margareta Norell Bergendal och Johan Stern.

Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 2.375.000 kronor, varav 650.000 kronor till ordföranden, 425.000 kronor till vice ordföranden och 325.000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka ej är anställda i koncernen. Beslutade stämman vidare att ersättning för arbete i Revisionsutskottet skulle utgå med 200.000 kronor, varav 100.000 kronor till ordföranden och 50.000 kronor vardera till övriga ledamöter och ersättning för arbete i Ersättningsutskottet med 100.000 kronor, varav 50.000 kronor till ordföranden och 25.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Utdelning
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde stämman utdelningen till 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till tisdagen den 25 april 2006.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen föranledda av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006.

Köpoptionsprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till köpoptionsprogram för 2006, innebärande att bolaget skall utställa och tilldela högst 900.000 köpoptioner till vissa ledande befattningshavare i Frankrike, Sverige och Tyskland. Optionerna skall förvärvas för ett marknadsmässigt pris (premie) uppgående till 10 % av genomsnittliga sista betalkursen för Getinges B-aktie under 10 handelsdagar från och med den 25 april 2006. Det pris per aktie som optionsinnehavare skall erlägga för att förvärva en aktie vid utnyttjande av köpoption (lösenpris) skall motsvara det marknadspris som följer av den fastställda premien och en beräkning enligt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).

Leverans av aktier enligt köpoptionsprogrammet har garanterats av huvudaktieägaren Carl Bennet AB. Som ersättning för denna garantiförpliktelse kommer Carl Bennet AB att erhålla ett belopp motsvarande den premie som Getinge erhåller från optionsinnehavarna. Köpoptionerna ger rätt till förvärv av befintliga aktier och leder således inte till utspädning för bolagets aktieägare.

Styrelsen överväger att uppmuntra till deltagande i incitamentsprogrammet genom utfästelse om en kontant bonus att utbetalas en månad innan tilldelade optioner förfaller. Bonusen kommer endast utbetalas under förutsättning att optionerna och/eller genom optionerna förvärvade B-aktier alltjämt innehas av deltagaren samt att deltagaren alltjämt är anställd inom Getinge-koncernen. Den kontanta bonusen kan maximalt uppgå till 50 procent av erlagd premie.

Gå till www.getinge.com för att läsa eller ladda ned pdf.


In English
Annual General Meeting of Getinge AB (publ)
At the Annual General Meeting of Getinge AB on 20 April 2006, the following was resolved

Election of Board of Directors
The Annual General Meeting re-elected Carl Bennet (chairman), Fredrik Arp (vice chairman), Carola Lemne, Johan Malmquist, Rolf Ekedahl, Margareta Norell-Bergendal and Johan Stern.

Fees to the Board of Directors
It was resolved that remuneration to the Board of Directors shall amount to a total of SEK 2,375,000, of which SEK 650,000 will be paid to the Chairman, SEK 425,000 to the Vice Chairman and SEK 325,000 each to the other Board members elected by the Meeting who are not employees of the Group. In addition hereto, the Meeting resolved that remuneration totalling SEK 200,000 will be paid for the work of the Audit Committee, of which SEK 100,000 to the Chairman and SEK 50,000 each to the other members, while a total of SEK 100,000 will be paid for the work of the Remuneration Committee, of which SEK 50,000 will be paid to the Chairman and SEK 25,000 each to the other members.

Dividend
According to the proposal of the Board of Directors and the CEO, the Annual General Meeting resolved to declare a dividend of SEK 2.00 per share. Tuesday, 25 April 2006 was determined as record date for dividend.

Amendments of the Articles of Association
The Annual General Meeting approved the proposal of the Board of Directors regarding amendments of the Articles of Association due to the new Swedish Companies Act, which came into force as of 1 January 2006.

Call options program
The Annual General Meeting approved the proposal of the Board of Directors of a call options program for 2006, which means that the company shall issue and distribute not more than 900,000 call options to certain senior executives in France, Sweden and Germany. The options shall be acquired at a market price (premium) amounting to 10 per cent of the average closing rate of Getinge’s Series B share over ten trading days beginning on 25 April 2006. The price per share that the options-holders shall pay to acquire a share when exercising a call option (exercise price) shall correspond to the market price that results from the established premium and a calculation in accordance with customary valuation model (Black & Scholes).

The provision of shares in accordance with the call option program has been guaranteed by the principal shareholder Carl Bennet AB. As remuneration for this guarantee obligation, Carl Bennet AB will receive an amount that corresponds to the premium that Getinge receives from the options holders. Call options carry entitlement to the acquisition of existing shares and, accordingly, do not result in dilution for the company’s shareholders.

The Board is considering encouraging participation in the incentive program through the promise of a cash bonus to be paid a month prior to the maturity of the options. The bonus will only be paid on condition that the options and/or Series B shares acquired through the options are still held by the participant and that the participant remains an employee of the Getinge Group. The cash bonus can amount to a maximum of 50 per cent of the paid premium.

Go to www.getinge.com to read or download pdf.


For more information regarding Getinge, please visit http://www.getinge.com OR http://www.getingeproducts.com