The Real Stevia Company - GRANULAR AB

​Årsstämma i Granular AB

Press Release   •   Jun 08, 2017 15:21 CEST

Aktieägarna i Granular AB (publ), org. nr 556379-2588, kallas till årsstämma torsdagen den 6 juli 2017, klockan 15.00 på Malmskillnadsgatan 29 i centrala Stockholm. Ankomst anmäls i receptionen. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30 och innan stämman serveras kaffe.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 30 juni 2017 samt anmäla sin avsikt att delta på stämman senast klockan 15.00 tisdagen den 4 juli 2017 under adress Granular AB (publ), att: Martha Andersson, Gamla Brogatan 9, 111 20 Stockholm eller via telefon 08-704 44 90 eller via e-post martha.andersson@realstevia.com. Vid anmälan bör namn, person- och/eller organisationsnummer, aktieinnehav samt e-mailadress uppges.

Ombud
För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt förevisas vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt här.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt införas i aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 30 juni 2017, då omregistreringen måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
11.Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer.
13. Fastställelse av principer för valberedning.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Förslag till beslut om bemyndigande att registrera av stämman fattade beslut.
16. Stämman avslutas.

Beslutsförslag
Punkt 1, 10 – 12: Valberedningens förslag till ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvoden och arvode till revisorer samt val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer kommer att finnas tillgängligt den 29 juni 2017 på bolagets kontor och hemsida samt kommer att framläggas på årsstämman.

Punkt 9 (b): Styrelsen föreslår att bolagets balanserade resultat överförs i ny räkning.

Punkt 13: Årsstämman 2016 beslutade om principer för valberedningen. Stämman beslutade då även att valberedningens principer skall gälla årligen och intill dess att bolagsstämma beslutar om ändring av dessa principer. Valberedningens förslag är att valberedningens principer beslutade vid årsstämman 2016 fastställs till att gälla inför årsstämman 2018.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket.

Stämmohandlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på ovanstående adress och på Granular ABs webbplats www.realstevia.com senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation samt årsredovisningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget på adressen ovan.

____________________

Stockholm i juni 2017
Granular AB (publ)
Styrelsen

OM THE REAL STEVIA COMPANY - GRANULAR AB (publ)
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta naturligt sötade produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company har kontroll över hela leveranskedjan och samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Hemsida
Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube