Hebi Health Care AB

ÅRSSTÄMMA I HEBI HEALTH CARE DEN 10 DECEMBER 2009

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 08:31 CET

Vid årstämman i Hebi Health Care AB (publ) den 10december 2009 beslöts ändra bolagsordningen innebärande att styrelsen skall omfatta lägst 3 (tid 4) och högst 6 (tid 8) styrelseledamöter med högst 3 suppleanter (tid 3). Årsstämman beslöt sedan omval till ordinarie ledamöter i bolagets styrelse, Charlotta Malm (ordförande) och Refaat el-Sayed. Till ny styrelseledamot valdes Stefan Stenberg. Ingen styrelsesuppleant valdes.

Årsstämman beslöt fastställa resultat- och balansräkningarna samt disponera bolagets förlust enligt styrelsens förslag. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades. Någon utdelning för 2008 kan ej lämnas.

Årsstämman beslöt dessutom om;

· Omval av följande ledamöter till valberedningen: Jim Forsberg, sammankallande, Refaat el-Sayed och en representant för Aktiespararna, John Örtengren.

· Godkännande av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen enligt styrelsens förslag.

· Sälja Hebi Health Cares alla aktier i de egyptiska dotterbolagen inklusive fordringar och skulder på respektive dotterbolag samt att de spärrade medlen i Suez Canal Bank, 82 MSEK, skall ingå i försäljningen. Köpeskillingen uppgår till 75 MUSD och inkluderar i övrigt de villkor som framlades på stämman.

· Beslöts att ändra bolagsordningen avseende kallelsesätt vilkorat av kommande föreslagen ändring i aktiebolagslagen. Förslaget innebär att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Stockholm den 10 december 2009

Hebi Health Care AB (publ.)
Styrelsen


Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Hebi Health Care Kommuniké från årsstämma.pdf