HiQ International AB

Årsstämma i HiQ International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 16:59 CET

Styrelsen i HiQ International AB kallar till årsstämma enligt bifogad kallelse.
Årsstämman äger rum tisdagen den 27 mars 2007 klockan 18.00 i bolagets lokaler
på adress Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

På årsstämman kommer bland annat följande förslag att behandlas:

· Styrelsens förslag till utdelning om 2,10 kr per aktie.

· Valberedningens förslag till omval av styrelseledamöterna, Ken Gerhardsen,
Lars Stugemo, Anders Ljungh, Leila Swärd, Christina Ragsten Pettersson samt
Jukka Norokorpi. Därtill föreslås nyval av Gunnel Duveblad. Till styrelsens
ordförande föreslås Anders Ljungh.

· Valberedningens förslag till omval av det auktoriserade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers med Bodil Björk som huvudansvarig revisor.

· Styrelsens förslag att besluta om emis¬sion av högst 1 500 000
teckningsoptioner. Teckningsrätten skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ
Stockholm AB, som skall över¬låta optionerna till nuvarande och framtida
anställda i koncernen. Syftet med förslaget är att skapa förut¬sättningar för
att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka
motivationen hos de anställda.

· Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera till¬fällen, fatta beslut om apportemission av
sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv.

· Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning med avseende på förtydligande
avseende verksamhetsområde.

· Förslag om inrättande av valberedning.

· Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande
direktören och andra personer i bolagets ledning.HiQ International AB (publ)
Styrelsen

Vid frågor, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD HiQ International, tel 08-588 90 000 eller Annika Billberg,
informationschef och ansvarig för Investor Relations HiQ International, tel
08-588 900 15 eller 0704-200 103


HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska
lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik.
Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har
närmare 800 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat
på den Nordiska Börsens midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se