HiQ International AB

Årsstämma i HiQ International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 13:28 CEST

Vid årsstämma i HiQ International AB den 29 april 2009 fattades i huvudsak följande beslut:

 • Till styrelseledamöter omvaldes Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Anders Ljungh, Leila Swärd Ramberg, Christina Ragsten Pettersson och Jukka Norokorpi. Årsstämman beslutade att utse Anders Ljungh till styrelseordförande.

  Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

  Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innebär att ca 72 Mkr, motsvarande 1,40 kr per aktie kommer att skiftas ut till bolagets aktieägare. De beslut som fattades rörande uppdelningen av aktier och inlösen inkluderade;
  o Beslut om uppdelning av aktier 2:1, där varje befintlig aktie delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie.
  o Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier, varvid 51 605 258 inlösenaktier indrages.
  o Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, varvid bolagets aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp före beslutet om minskning av aktiekapitalet.

  Betalning för varje inlösenaktie uppgår till 1,40 kronor. Avstämningsdag för aktiesplit är den 12 maj 2009. Handel i inlösenaktier skall ske från och med 13 maj 2009 till och med 26 maj 2009. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier är den 2 juni 2009. Betalning av inlösenbeloppet väntas ske omkring den 5 juni 2009.

  Årsstämman beslutade att emittera högst 1 250 000 teckningsoptioner. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. För högst 1 000 000 optionsrätter (Serie I) uppgår teckningskursen till 110 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under tiden från och med den 29 april 2009 till och med den 13 maj 2009, och för högst 1 000 000 optionsrätter (Serie II) uppgår teckningskursen till 110 procent av genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under 10 handelsdagar närmast efter delårsrapporten för de tre första kvartalen 2009. Rätten att teckna optioner skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB som skall överlåta optionsrätterna till nuvarande och framtida anställda inom koncernen i Sverige, Danmark och Finland. HiQ Stockholm AB får teckna och överlåta sammanlagt högst 1 250 000 teckningsoptioner av Serie I och II. Om samtliga 1 250 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 125 000 kronor, motsvarande cirka 2,4 procent av aktie¬kapital och röster efter utspäd¬ning. Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare optionsprogram upp¬går den sammanlagda utspäd¬nings¬effekten till cirka 5,4 procent.
  I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet har bolaget för avsikt att lämna en subvention till de optionsinnehavare som fortfarande är anställda inom HiQ vid tidpunkten för optionslösen genom en bonusbetalning som efter skatt motsvarar optionspremien. En förutsättning för att subvention skall utbetalas är att koncernen under perioden uppnått koncernens långsiktiga finansiella lönsamhetsmål (för närvarande motsvarande en rörelsemarginal om 15 procent).

  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många egna aktier

  att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vidare fattade stämman beslut om att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.

  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apport- eller kvittningsemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv och erläggande av eventuell tilläggsköpeskilling.

  Årsstämman tog även beslut om att inrätta en valberedning samt principer för utseende av denna. Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2009 sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), beslut om principer för utseende av valberedning, samt ordförande vid årsstämma.

  Årsstämman tog beslut om att anta principer för ersättning och andra ersättningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

  HiQ International AB (publ)
  Styrelsen


  För ytterligare information kontakta gärna:
  Lars Stugemo, VD HiQ International AB, tel: 08-588 90 000
  Annika Billberg, Informationschef, HiQ International, tel.: 08-588 90 000, 0704-200 103

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 000 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exhange's midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se.