HiQ International AB

Årsstämma i HiQ International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 08:58 CEST

Vid årsstämma i HiQ International AB den 27 april 2006 fattades följande beslut:

• Stämman beslutade om utdelning med 2,10 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är onsdagen den 3 maj 2005. Utbetalning av utdelningen beräknas ske måndagen den 8 maj 2006.

• Till styrelseledamöter omvaldes Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Carl Bildt, Anders Ljungh, Leila Swärd, Christina Ragsten Pettersson och Jukka Norokorpi. Årsstämman beslutade att utse Anders Ljungh till styrelseordförande.

• Årsstämman beslutade att emittera högst 1 250 000 teckningsoptioner. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. För högst 900 000 optionsrätter (Serie I) uppgår teckningskursen till 110 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under tiden från och med den 27 april 2006 till och med den 11 maj 2006, och för högst 900 000 optionsrätter (Serie II) uppgår teckningskursen till 110 procent av genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under tiden från och med den 26 oktober 2006 till och med den 8 november 2006. Rätten att teckna optioner skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Data AB som skall överlåta optionsrätterna till nuvarande och framtida anställda i koncernen. HiQ Data AB får teckna och överlåta sammanlagt högst 1 250 000 teckningsoptioner av Serie I och II. Om samtliga 1 250 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 125 000 kronor, motsvarande cirka 2,5 procent av aktie¬kapital och röster efter utspäd¬ning. Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare optionsprogram upp¬går den sammanlagda utspäd¬nings¬effekten till cirka 5,0 procent.

• Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 4 900 000 aktier i samband med företagsförvärv.

• Stämman beslutade att anta en ny lydelse av bolagsordningen. Ändringarna innebär i huvudsak att bestämmelsen om att antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst fyrtio miljoner och högst etthundrasextio miljoner, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet, att aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman samt vissa ytterligare ändringar som är en direkt följd av ikraftträdandet av nya aktiebolagslagen eller som är av redaktionell karaktär.

• Årsstämman tog även beslut om att inrätta en valberedning samt principer för utseende av denna. Styrelsens ordförande skall senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast i samband med bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2006. Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), beslut om principer för utseende av valberedning, samt ordförande vid årsstämma.

HiQ International AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontaktas:
Lars Stugemo, VD HiQ International AB, tel: 08-588 90 000
Annika Billberg, Informationschef, HiQ International, tel.: 08-588 90 015, 0704-200 103