HL Display AB

Årsstämma i HL Display AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 09:22 CET

På ordinarie årsstämma i HL Display AB (publ) den 14 mars 2006 fastställdes framlagda räkenskapshandlingar för 2005.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,00 (2,50) kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning blir den 17 mars 2006 och utbetalning genom VPC beräknas ske den 22 mars 2006. Aktien handlas utan rätt till utdelning från och med den 15 mars.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2005.

Valberedning
Styrelsens ordförande fick av årsstämman i uppdrag att i samråd med de större aktieägarna utse en valberedning med uppgift att föreslå styrelseledamöter och arvoden för styrelsen. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande, två representanter för de större ägarna samt av en oberoende ledamot. Valberedningens sammansättning ska meddelas via pressrelease och på bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvodet till 250 000 kronor till Ordförande och 600 000 att fördelas inom styrelsen enligt styrelsens bestämmande, samt 100 000 att fördelas för nedlagt arbete i valberedning och utskott. Total ersättning uppgår till 950 000 kronor. Revisorerna ersätts enligt avtal.

Val av styrelseledamöter
De tidigare styrelseledamöterna Anders Remius, Stig Karlsson och Lis Remius omvaldes. Åke Wester, Arne Karlsson och Stefan Elving avgick ur styrelsen. Nyval skedde av tillträdande VD Gérard Dubuy, Jan-Ove Hallgren och Åke Modig. Avgående VD Anders Remius valdes till ny styrelseordförande.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om föreslagna ändringar i bolagsordningen som föranletts av den nya aktiebolagslagen.


Utgivande av personaloptioner och teckningsoptioner
Stämman beslutade enhälligt att enligt styrelsens förslag tilldela tillträdande VD Gérard Dubuy högst 75 000 personaloptioner vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar till förvärv av en aktie av serie B i HL Display under perioden 31 mars 2009 till den 31 mars 2011 till en lösenkurs om 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkurser för aktier av serie B under perioden 20-24 mars 2006. Rätten att utnyttja personaloptionerna är bland annat relaterad till HL Display-koncernens vinst för räkenskapsåren 2006-2008. Årsstämman beslutade att utgivningen av personaloptionerna ska säkras genom en emission av högst 75 000 teckningsoptioner avseende aktier serie B riktad till helägt dotterbolag i HL Display-koncernen att tecknas senast 30 juni 2006.

Presentation
Avgående VD Anders Remius presentation från årsstämman finns tillgänglig på HL Displays hemsida www.hl-display.com från och med den 16 mars.

Stockholm 2006-03-15

Gérard Dubuy
Verkställande direktör