Atrium Ljungberg AB

Årsstämma i LjungbergGruppen AB den 4 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:48 CEST

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2005.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2005.

Utdelningen fastställdes till 5,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 7 april 2006 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 12 april 2006.

Till styrelseledamöter omvaldes Johan Björkman, Ulf Holmlund, Birgitta Holmström och Dag Klackenberg. Åke Ljungberg har avböjt omval och avtackades efter mer än 20 års förtjänstfullt arbete i LjungbergGruppens styrelse . Johan Ljungberg och Peter Holmstedt invaldes som styrelseledamöter. Ola Holmström invaldes som styrelsesuppleant.

Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av bolagets aktier. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget.

Årsstämman beslöt genomföra föreslaget optionsprogram till anställd personal i LjungbergGruppen.

Årsstämman beslöt ändra bolagsordningen enligt av styrelsen presenterat förslag. Ändringarna av bolagsordningen är främst föranledda av ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen.

Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Johan Björkman som styrelseordförande.


Stockholm 2006-04-05
LjungbergGruppen AB (publ)
Styrelsen


Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD. Tel: 08-610 19 40 eller 0730-26 19 40
Ingalill Berglund, ekonomichef. Tel: 08-610 19 16 eller 0730-26 19 16

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. LjungbergGruppen-aktien är sedan 1994 noterad på Stockholmsbörsens O-lista.