Malmbergs Elektriska AB

Årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 15:36 CEST

Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) onsdagen den 29 april 2009 fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.
  • Stämman fastställde enligt styrelsens förslag att ingen utdelningen lämnas för år 2008.
  • Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard, Johan Rapp och Johan Folke samt nyvaldes Pernilla Folke och Hans Stalleland, Rose-Marie Frebran har avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Björn Ogard. Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 440 kkr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter.
  • Stämman beslutade att ersättningen till de sex personer som utgör koncernledningen ska utgöras av fast lön, pension samt övriga förmåner. VD Sverige ska även ha rätt till en rörlig lön om max 25 procent av årslönen.
  • Arvode till revisionsföretag ska utgå enligt löpande räkning.
  • Stämman godkände fusionsplanen som upprättats och undertecknats av de båda styrelserna i Malmbergs Elektriska AB (publ) och dotterbolaget Malmbergs Elektriska Svenska AB.
  • Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2010 ska utses enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2009 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som ska bestå av tre ledamöter, samt styrelsens ordförande, om denne inte utsetts till representant i valberedningen av någon av de största aktieägarna. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv tills tre ledamöter utsetts. De utsedda ledamöterna, tillsammans med ordföranden som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder ska offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2010. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget enligt ovan angiven modell, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de största aktieägarna att ersätta sådan ledamot.Kumla den 29 april 2009

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2009 klockan 15.30 (CET).