Niscayah Group AB

Årsstämma i Niscayah Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 13:49 CEST

Vid dagens årsstämma i Niscayah Group AB (publ) beslutades följande:

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sju, utan suppleanter. Stämman omvalde för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, Jorma Halonen, Carl Douglas, Tomas Franzén, Eva Lindqvist, Juan Vallejo, Anders Böös och Ulrik Svensson som styrelseledamöter samt Jorma Halonen som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2010 skall utgå med sammanlagt 2 000 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 600 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall erhålla 250 000 kronor. Som ersättning för kommittéarbete skall ordföranden för revisionskommittén erhålla 100 000 kronor, och var och en av de övriga ledamöterna av revisionskommittén 50 000 kronor. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Ulrik Svensson och Anders Böös till ledamöter av revisionskommittén för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen skall ha fem ledamöter. Stämman omvalde Gustaf Douglas (SäkI AB och Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Mats Tunér (SEB Fonder) samt nyvalde Magnus Landare (Alecta) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010. Gustaf Douglas omvaldes till valberedningens ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 0,30 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 24 april 2009 och utbetalning från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) beräknas ske med början den 29 april 2009.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att ledningen, utöver fast grundlön, även kan erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal) inom det individuella ansvarsområdet. Den rörliga lönen skall motsvara maximalt 75 procent av den fasta årslönen för VD och maximalt 60-75 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen. Bolagets åtaganden avseende rörlig lön kan vid fullt utfall för de nuvarande medlemmarna i koncernledningen under 2009 beräknas kunna kosta bolaget maximalt 10 Mkr. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Pensionsrätt för ledande befattningshavare skall gälla från tidigast 65 års ålder. Pensionsplanerna skall i huvudsak vara avgiftsbestämda. Övriga förmåner, t.ex. extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, skall kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare skall vara högst tolv månader och för VD högst 24 månader. Vid uppsägning från bolagets sida skall det kunna finnas rätt till avgångsvederlag i högst tolv månader. För egna uppsägningar skall en uppsägningstid om högst sex månader gälla, varvid inget avgångsvederlag skall utgå. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Villkorad ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av § 7 i bolagsordningen innebärande att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, varvid annons om att kallelse skett skall publiceras i Dagens Industri. Årsstämmans beslut villkorades av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen trätt i kraft, som innebär att den föreslagna nya lydelsen av § 7 är förenlig med aktiebolagslagen.
______________________
Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på Niscayah Group ABs hemsida www.niscayah.com

Ytterligare information: Else Trägårdh, Investor Relations + 46 10 458 8080

Informationen är sådan som Niscayah Group AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2009 kl. 18.30